Dell In­spiron 17 5000

BT - - NYHEDER -

KAEMPE BA­ER­BAR MED DET HE­LE Den sto­re ska­erm og fi­ne ydel­se er per­fekt – bort­set fra at pc’en så ik­ke er sa­er­lig mo­bil.

Med en 17,3”-ska­erm og en kamp­va­egt på 2,83 ki­lo er den­ne Dell-pc te­stens su­ve­ra­ent stør­ste og tun­ge­ste, hvil­ket ik­ke li­ge­frem er et salgs­ar­gu­ment, hvis du fo­re­tra­ek­ker at tra­ek­ke den ba­er­ba­re med på stu­di­et og rundt mel­lem fo­re­la­es­nin­ger.

Men ved nog­le stu­di­er er ka­em­pe­ska­er­men selv­føl­ge­lig en for­del – til gra­fik, vi­deo, arkItekt­teg­nin­ger osv. Og den sto­re ska­erm, kom­bi­ne­ret med det fi­ne ta­sta­tur gør, at In­spiron 17 na­er­mest fø­les som at sid­de med en sta­tio­na­er com­pu­ter og en stor pc-mo­ni­tor.

Luksus­ska­erm Ska­er­men, der pra­este­rer full HD-op­løs­ning, er en for­nø­jel­se at ar­bej­de med, se film på og lig­nen­de. Og ba­re det at ha­ve så me­get plads i høj op­løs­ning fø­les som ren luksus, ef­ter at ha­ve te­stet en ra­ek­ke ba­er­ba­re med langt min­dre ska­er­me. Du får og­så et godt Ra­deon-gra­fik­kort dvd-drev og en fin ydel­se med pri­sen. Du kan uden pro­ble­mer nap­pe et gra­fiktungt spil. Men gør det ik­ke un­der en fo­re­la­es­ning, for så vil du bli­ve af­slø­ret af den ret hør­ba­re bla­e­ser, som går i gang, når du pres­ser ydel­sen.

Ta­sta­tu­ret er na­tur­lig­vis fuld stør­rel­se, og der er mas­ser af plads rundt om det. Der­for un­drer det os, at ta­ster­ne er så små. De er min­dre end på HP’s Chro­me­book. Så selv­om de op­le­ves fi­ne i van­dring og fin­ger­spid­ser­ne, så kra­e­ver de no­gen til­vaen­ning at bru­ge. Det er en klar fejl i vo­res op­tik og ha­en­ger slet ik­ke sam­men med det el­lers gen­nem­før­te og un­der­spil­le­de flot­te de­sign, som In­spiron 17 har.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.