Da smer­ter kom i vej­en

Sis­se Fi­sker hav­de få­et to børn og et godt job på tv, da hun blev syg. Men hun har ik­ke mi­stet mo­det

BT - - NAVNE - Af Gert C. Ni­el­sen | gen@ber­ling­s­ke.dk

Hvil­ke øn­sker har man for frem­ti­den, når man som Sis­se Fi­sker fyl­der 40 år?

»Jeg øn­sker mig det, som jeg tit har gri­net ad, når min mor­mor sag­de det til mig som barn. Hun øn­ske­de sig et godt hel­bred, og at in­gen af hen­des na­er­me­ste vil­le bli­ve ramt af al­vor­lig syg­dom. Med fa­re for at ly­de som en, der fyl­der 70 år, så er det og­så mit hø­je­ste øn­ske. Jeg er li­geg­lad med ma­te­ri­el­le ting, men en sta­erk krop og mas­ser af ka­er­lig­hed fra mi­ne na­er­me­ste – det er mit hø­je­ste øn­ske for frem­ti­den,« si­ger Sis­se Fi­sker, der gik fra et liv med fuld fart som tv-va­ert og en kvin­de, der dyr­ke­de mas­ser af sport til at måt­te lig­ge stil­le på so­fa­en og ta­en­ke over frem­ti­den.

Sy­ge­meldt i fi­re må­ne­der

I 2013/14 var hun gen­nem en 100 da­ges an­ti­bi­o­ti­ka­kur og fi­re må­ne­ders sy­ge­mel­ding. Hun hav­de få­et mo­dic-for­an­drin­ger i la­en­den, som er en be­ta­en­del­ses­til­stand i ryg­hvirv­ler­ne. Hun el­ske­de at lø­be, spil­le hånd­bold og squash, men det kun­ne hun ik­ke me­re.

»Jeg kan cyk­le, svøm­me, gå og styr­ke­tra­e­ne, så jeg er ak­tiv på en an­den må­de end tid­li­ge­re. Jeg ar­bej­der og­så på en an­den må­de med ind­lag­te lig­gen­de pau­ser, når jeg er på tv-op­ta­gel­ser, og når jeg hol­der fored­rag i Jyl­land, sør­ger jeg for at kø­re i god tid og ind­la­eg­ge hvile­pau­ser.«

Syg­dom­men, men og­så rej­ser­ne med pro­gram­met ’Li­vets op­skrift’, hvor hun be­søg­te men­ne­sker, der blev me­get gam­le rundt om­kring i ver­den, fik hen­de til at aen­dre fo­kus.

»Jeg så, at sund­hed ik­ke ba­re er broc­co­li og ma­ra­ton­løb, men og­så so­ci­a­le re­la­tio­ner, at søvn og en god fest er vig­tigt her i li­vet. At be­va­e­ge sig mo­de­rat, spi­se go­de råva­rer og skrue ned for tem­po­et er og­så vig­ti­ge brik­ker i et godt og langt liv. Og al­le de men­ne­sker på 100 år, som jeg mød­te, min­de­de mig gang på gang om, at jeg skul­le ny­de li­vet og sør­ge for at fyl­de det med ar­bej­de, som jeg bra­en­der for, og men­ne­sker, som jeg hol­der af. Al­le de ting til­sam­men gjor­de, at jeg sag­de mit job op for at få me­re flek­si­bi­li­tet i mit liv. For at få me­re tid til mi­ne børn, mens de er små, og for selv at kun­ne få ind­fly­del­se på mi­ne ar­bejds­op­ga­ver med at la­ve tv, hol­de fored­rag og stab­le fe­ster på be­ne­ne for sy­ge børn i min fri­vil­li­ge for­e­ning SMIL­fon­den,« kon­sta­te­rer hun.

SMIL­fon­den er hun stif­ter af og be­sty­rel­ses­for­mand for, og me­nin­gen med den er at få sy­ge børn til at ta­en­ke på no­get an­det. Ide­en til det kom, ef­ter at hen­des eg­ne to dren­ge beg­ge blev ope­re­ret for ly­ske­brok, hvil­ket ik­ke var så al­vor­ligt som man­ge af de børn, hun så på ho­spi­ta­let. Det gav lyst til at gø­re no­get for dem, og da hun selv blev syg, fik hun tid til at stab­le det på be­ne­ne. SMIL­fon­den hol­der fe­ster på ho­spi­ta­let.

Smer­ter hver ene­ste dag

Sis­se Fi­sker har smer­ter dag­ligt, men har ik­ke op­gi­vet at få det bed­re. Hun hol­der fored­rag om sit liv og sy­nes, det er gi­ven­de at forta­el­le om eg­ne hel­bredspro­ble­mer ’for­di jeg kan se, at jeg kan in­spi­re­re an­dre, der li­der hver dag’.

»Men jeg har op­le­vet en en­kelt gang, at jeg selv brød sam­men, mens jeg stod på sce­nen. I Aa­ben­raa en af­ten i marts, hvor en kvin­de til slut spurg­te mig, om jeg vil­le va­el­ge det liv, jeg hav­de i dag, el­ler det, jeg hav­de tid­li­ge­re. Jeg tror, al­le i sa­len hav­de tro­et, at jeg vil­le si­ge det nu­va­e­ren­de med al den laering, jeg har fra ’Li­vets op­skrift’, men jeg sva­re­de promp­te, dét jeg hav­de en­gang. Og så gav jeg mig til at tu­de, for­di jeg plud­se­lig blev ramt af sor­gen over ik­ke la­en­ge­re at kun­ne lø­be og be­va­e­ge mig, som jeg kun­ne en­gang. Hel­dig­vis var det ved slut­nin­gen fored­ra­get, og publi­kum var me­get for­stå­en­de og sø­de.«

I na­e­ste må­ned skal Sis­se Fi­sker til Sil­ke­borg og mø­des med en for­sker, der ar­bej­der med et pro­jekt, som må­ske kan hja­el­pe hen­de.

»Mo­dic-pa­tien­ter får ma­el­ke­sy­re­bak­te­ri­er i håb om, at de go­de bak­te­ri­er kan »vin­de« over de dår­li­ge. Må­ske skal jeg va­e­re test­per­son i for­sø­get. Jeg hå­ber på, at det kan gi­ve go­de re­sul­ta­ter.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.