Ta­tums tra­engs­ler

BT - - TV -

Det un­ge par Leo og Pai­ge le­ver beg­ge som kunst­ne­re i Chi­ca­go og er me­get fo­rel­ske­de i hin­an­den. En kold vin­ter­nat, ik­ke så lang tid ef­ter de­res bryl­lup, kom­mer par­ret ud for en tragisk bil­u­lyk­ke. Leo er uskadt, men Pai­ge slår ho­ve­d­et kraf­tigt, og det re­sul­te­rer i et sva­ert hukom­mel­ses­tab. Ef­ter hun våg­ner i ho­spi­tals­sen­gen, kan hun ik­ke ken­de Leo og har på ulyk­ke­lig­vis ”glemt” de sid­ste par år af sit liv. Pai­ge be­fin­der sig psy­kisk og men­talt på sam­me sta­die som fem år tid­li­ge­re, hvor hun var en am­bi­tiøs ju­rastu­de­re­de. Hun for­står ik­ke, hvor­for hun ik­ke er på ta­le­fod med si­ne fora­el­dre, hvor hen­des gam­le ynd­ling­s­tøj er hen­ne, og hun kan ik­ke for­stå, hvor­for no­gen dog vil­le over­ve­je at drop­pe stu­di­er­ne og en loven­de kar­ri­e­re til for­del for kunst­n­er­li­vet. Pra­e­cis det hun end­te med at gø­re. Det er dog små­ting i for­hold til det stør­ste pro­blem. Pai­ge tror, at hun sta­dig er for­lo­vet med sin eks­ka­e­re­ste Je­re­my og fo­rel­sket i ham. Da Leo op­da­ger det, er han ved at op­gi­ve en­hver tan­ke om at få de­res par­for­hold tilbage på skin­ner. Men Pai­ge er imid­ler­tid Leos sto­re ka­er­lig­hed, og han na­eg­ter at gi­ve op. (TV 2)

Chan­ning Ta­tum som Leo og Ra­chel McA­dams som Pai­ge, der er ny­gif­te og fo­rel­ske­de, men en bil­u­lyk­ke øde­la­eg­ger de­res for­hold. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.