KAEFT, TRIT OG NY RETNING

Di­sci­plin og god op­før­sel er nøg­le­ord, når over­ser­gent P.K. Ras­mus­sen hver som­mer by­der fe­ri­ed­ren­ge vel­kom­men til nog­le uger un­der mi­li­ta­er kom­man­do

BT - - SØNDAG -

Han smø­ger sit ca­mou­flage­far­ve­de ae­r­me op, så arm­båndsu­ret kom­mer til sy­ne. Han tra­sker rundt på ste­det i si­ne so­li­de mi­li­ta­er­støv­ler, mens han spej­der op mod ind­gan­gen til ka­ser­nens ho­ved­byg­ning, som 20 te­e­na­ged­ren­ge om et kort øje­blik kom­mer ud af. Det er tirs­dag mor­gen, og pra­e­cis klok­ken 7.37 be­gyn­der den dag­li­ge mor­ge­nap­pel, hvor de kø­ben­havn­ske fe­ri­ed­ren­ge iført uni­form vil stå på en snor­li­ge ra­ek­ke for­an ka­ser­nen og si­ge god­mor­gen til de­res be­fa­lings­mand, over­ser­gent P.K. Ras­mus­sen.

Gan­ske rig­tigt. Få mi­nut­ter se­ne­re ta­ger de ga­ben­de dren­ge op­stil­ling for­an de­res øver­st­kom­man­de­ren­de. De er al­le i al­de­ren 12 til 17 år, og når de ik­ke sprin­ger sol­dat, er det bl.a. Póke­mon Go, der op­slu­ger de­res tid.

»AEr­lig­hed, ik­ke at af­bry­de og at mø­de til ti­den er nøg­le­ord her, og det ved I godt,« si­ger over­ser­gen­ten be­stemt, men ka­er­ligt, da fe­ri­ed­ren­ge­ne har ind­fun­det sig i ge­led­det.

Han går over til en lil­le purk, der kom for sent.

»Hvad si­ger dit ur? Fun­ge­rer det ik­ke? Skal det ha­ve nyt bat­te­ri?«

»Nej, hr. over­ser­gent,« sva­rer dren­gen promp­te.

»Ja­men hvor­for kom­mer du så for sent,« spør­ger P.K. Ras­mus­sen af­da­em­pet.

»Jeg nå­e­de ik­ke at bli­ve fa­er­dig til ti­den. Det sker ik­ke igen,« lover dren­gen.

Util­pas­se­de dren­ge fra Kø­ben­havn

Si­den 1979 har den 65-åri­ge P.K. Ras­mus­sen hver som­mer budt util­pas­se­de dren­ge fra Kø­ben­havn vel­kom­men på Al­me­gårds Ka­ser­ne på Born­holm til et par uger med mi­li­ta­e­re og so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter. Det er dren­ge, som kom­mer fra so­ci­alt be­la­ste­de fa­mi­li­er, hvor far og mor sja­el­dent har over­skud i hver­da­gen til at yde den nød­ven­di­ge om­sorg.

For den pen­sio­ne­re­de over­ser­gent er det en for­nø­jel­se at gi­ve de un­ge kna­eg­te me­re di­sci­plin i en hver­dag, der for de fle­stes ved­kom­men­de er pra­e­get af fora­el­dre­nes svigt el­ler af­magt.

Kon­cep­tet har man­ge år på ba­gen, og på Al­me­gårds Ka­ser­ne har de haft fe­ri­ed­ren­ge si­den 1954.

P.K. Ras­mus­sen har va­e­ret an­sat på ka­ser­nen si­den 1970, men det var først ni år se­ne­re, han over­tog an­sva­ret for fe­ri­ed­ren­ge­ne og ka­ser­nens er­hvervsprak­ti­kan­ter. I et ta­et sam­ar­bej­de med for­sva­ret og Bør­ne­nes Kon­tor i Kø­ben­havn ud­pe­ger over­ser­gen­ten hvert år de dren­ge, der får lov at del­ta­ge i årets lejr.

Det sker ef­ter ta­et­te sam­ta­ler med dren­ge­nes fora­el­dre i må­ne­der­ne in­den. Det er nem­lig vig­tigt, at fora­el­dre­ne er med på, hvil­ke ak­ti­vi­te­ter der ven­ter de­res po­der.

P.K. Ras­mus­sen har en stab på fem fri­vil­li­ge fra ka­ser­nen, der sam­men med ham selv har an­sva­ret for fe­ri­ed­ren­ge­ne i de 16 da­ge, de er af sted.

Det er 16 da­ge, hvor fe­ri­ed­ren­ge­ne får af­prø­vet mi­li­ta­e­re ud­for­drin­ger som for­hin­drings­løb, kom­man­do­crawl, mis­sio­ner og rap­pel­ling, men hvor der og­så er tid til so­ci­alt samva­er. I år har de be­søgt den born­holm­ske for­ly­stel­ses­park Bra­en­de­gårds­ha­ven.

Over­ser­gen­tens gla­e­de

Selv­om P.K. Ras­mus­sen gik på pen­sion for få år si­den, har det langt­fra få­et den 65-åri­ge over­ser­gent til at stop­pe ar­bej­det med fe­ri­ed­ren­ge­ne. Tjan­sen med dren­ge­ne gi­ver ham ik­ke la­en­ge­re mad på bor­det – det sør­ger pen­sio­nen for – men til gen­ga­eld op­le­ver han en gla­e­de ved at se den ud­vik­ling, de gen­nem­går på få uger. Og hav­de det ik­ke va­e­ret for uni­for­men, lig­ner P.K. Ras­mus­sen da og­så mest af alt en hyg­ge­lig bedste­far på tur med si­ne dren­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.