Abook V510

BT - - NYHEDER -

MAS­SER AF POWER UN­DER ANONYMT YDRE Abook le­ve­rer høj ydel­se bag et un­der­spil­let ydre – det sker til en for­nuf­tig pris.

Dan­ske Abook var med i op­lø­bet som te­stens vinder, men må se sig slå­et med et mu­le­hår af Leno­vo. Abook V510 le­ve­rer me­get af det, du vir­ke­lig kan bru­ge en dag på stu­di­et. Den har ik­ke mindst den bed­ste sco­re i vo­res ha­stig­heds­må­ling. I prak­sis er det sva­ert at ma­er­ke ha­stig­heds­for­skel­len mel­lem Abook og Leno­vo. De op­le­ves beg­ge ret kvik­ke.

Abook har op til 10 ti­mers bat­te­ri­drift, hvil­ket må si­ges at va­e­re ab­so­lut god­kendt for en com­pu­ter med 15,6”-ska­erm. Va­eg­ten er 2,2 ki­lo og alt­så i den tun­ge en­de, men pc’en har til gen­ga­eld en anel­se me­re be­gra­en­se­de di­men­sio­ner end de na­er­me­ste kon­kur­ren­ter.

Flot de­sign

V510 har et helt un­der­spil­let de­sign: Der er sort overalt, og­så på ta­sta­tu­ret. Over­fla­den er ret mod­stands­dyg­tig over for bå­de rid­ser og fed­te­de fin­gre, og når du åb­ner ska­er­men, løf­ter den sam­ti­dig ta­sta­tu­ret til en bed­re håndstil­ling, når du skri­ver. Ta­sta­tu­ret er af god kva­li­tet, men er slet ik­ke så godt som ta­sta­tu­ret på Leno­vo-kon­kur­ren­ten. Abook-ta­sta­tu­ret fø­les godt, men du kan gli­de en anel­se på ta­ster­ne. Ska­er­men står godt og skar­pt, men ik­ke helt med den dyb­de i far­ver­ne, du får hos testvin­de­ren. Bil­le­det er dog helt ro­ligt, selv når det går hur­tigt, så ska­er­men er af høj kva­li­tet. Fak­tisk er Abook na­e­sten pra­e­cis 2.000 kro­ner bil­li­ge­re end testvin­de­ren, og der­for er den let at kå­re som te­stens bed­ste køb.

For kan du le­ve med de lidt sto­re di­men­sio­ner, så får du en ret kom­pe­tent ma­ski­ne, hvor du kan ar­bej­de med fle­re pro­gram­mer, der er åb­ne på sam­me tid. Bå­de den sto­re ska­erm og ma­ski­nen ge­ne­relt kan sag­tens en mas­se sam­ti­di­ge op­ga­ver uden at mi­ste pu­sten. Det er og­så en fin ma­ski­ne til un­der­hold­ning. Med 8 GB hukom­mel­se og 250 GB ssd-disk bli­ver den al­drig sløv. V510 har al­le de til­slut­nin­ger, du har be­hov for – og for­u­den HDMI til ek­stern ska­erm fin­der du og­så den ae­l­dre VGA-ty­pe, så du let kan til­slut­te en ae­l­dre ska­erm.

BED­STE KØB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.