Acer tra­vel­ma­te B117

BT - - NYHEDER -

GOD YDEL­SE TIL BEHAGELIG PRIS Den lil­le Acer gør ik­ke me­get va­e­sen af sig, men er en so­lid hver­dags­sli­der.

Med en ska­erm på blot 11,6” skul­le man tro, at det var håb­løst at ar­bej­de på den­ne Acer he­le da­gen. Og har du en ud­dan­nel­se, hvor du skal ha­ve man­ge vin­du­er åb­ne på sam­me tid, skal du da og­så va­el­ge en an­den mo­del. Men ska­er­men står klart og ty­de­ligt, og kom­bi­ne­rer du det med det frem­ra­gen­de og over­ra­sken­de go­de ta­sta­tur, har du en com­pu­ter, du kan ha­ve med he­le da­gen og vir­ke­lig ny­de. Ta­sta­tu­ret er i fuld stør­rel­se, der er god af­stand mel­lem ta­ster­ne, og du er al­drig i tvivl om, hvor­vidt du har ramt rig­tigt. Det har ik­ke den ’fe­e­ling”’som hos testvin­de­ren Leno­vo, men her er vi jo og­så i en an­den priska­te­go­ri. Så det er ret godt gå­et af den lil­le Acer! Trods de små di­men­sio­ner le­ve­rer B117 og­så god ydel­se og lig­ger lunt i fel­tet på det­te punkt. Der er be­stemt ik­ke ta­le om en ga­m­ing­ma­ski­ne, men du kan sag­tens se film på den. Ly­den er end­da gan­ske god med mas­ser af de­tal­jer i mel­lemto­ne­om­rå­det, hvis du be­nyt­ter et sa­et go­de ho­ved­te­le­fo­ner. De ind­byg­ge­de højt­ta­le­re er mest eg­net til Win­dows-ly­de og lig­nen­de.

Ska­erm, ydel­se og ta­sta­tur sam­spil­ler godt

Som stan­dard har Tra­vel­ma­te Win­dows 7 Pro in­stal­le­ret, da der er ta­le om et pro­dukt, der er ud­vik­let til pro­fes­sio­nelt brug. Men øn­sker du det, kan den sag­tens op­da­te­res til Win­dows 10. Vi er lidt over­ra­ske­de over, hvor nemt det var at bru­ge den­ne Acer en hel dag. Ik­ke kun på grund af va­egt og di­men­sio­ner, men for­di ska­erm, ydel­se og ta­sta­tur ba­re spil­ler godt sam­men. Det he­le op­le­ves ho­mo­gent og ge­di­gent, og der­for er der en klar an­be­fa­ling til Tra­vel­ma­te!

DA­TA­TID ANBEFALER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.