Asus EeBook E403SA-WX0002T

BT - - NYHEDER -

NA­E­STEN EN ULTRABOOK Er du hyp­pigt på far­ten, så tag et kig på den­ne ma­ski­ne.

Di­men­sio­ner og va­egt na­er­mer sig Ultrabook-kra­ve­ne, men pri­sen er i en helt an­den og bil­li­ge­re ka­te­go­ri. Asus har en 14”-ska­erm og et la­ek­kert ydre og er på man­ge må­der en ge­ni­al ba­er­bar til dig, der er på far­ten he­le da­gen. Den 14” sto­re ska­erm er en god stør­rel­se, og når du kom­bi­ne­rer det med en bat­te­ri­tid, der svin­ger om­kring de 12-13 ti­mer i prak­sis, har du en ba­er­bar, som er per­fekt, hvis du of­te er i be­va­e­gel­se.

Un­der ’hu­den’ gem­mer sig en Pen­ti­um-pro­ces­sor, som ik­ke er ver­dens kvik­ke­ste. Den gør det fint i vo­res må­ling, men går du ned i må­lin­ger­nes de­tal­jer, kan du se, at det isa­er er tak­ket va­e­re den kvik­ke hard­disk og ved ik­ke-gra­fi­ske op­ga­ver, at Acer vinder po­int.

Lil­le hard­disk

Hard­di­sken er blot 64 GB, og det er i un­der­kan­ten for de fle­ste. Du vil lø­be tør for plads ret hur­tigt og skal, gan­ske som med HP, sør­ge for at ha­ve en ek­stra disk med hver dag el­ler va­e­re sik­ker på, at du kan lag­re i sky­en via net­va­erk.

Asus-mo­del­len har la­ek­kert de­sign; den er slank og ser godt ud. Over­fla­den er en me­get tynd me­tal­le­ge­ring, der ik­ke så let ta­ger imod rid­ser. Til gen­ga­eld er com­pu­te­ren ik­ke så vrid­nings­sta­bil som de dy­re­re mo­del­ler. Ta­sta­tu­ret er fint at skri­ve på he­le da­gen, det gi­ver en god ’fe­e­ling’ i fin­ger­spid­ser­ne.

EeBook er ik­ke en ny spil­ler på mar­ke­det, og vi har haft en tid­li­ge­re mo­del i ha­en­der­ne. Men den er sta­dig ak­tu­el og et fint bud på en ba­e­bar til stu­di­et, hvis du kan le­ve med de for­be­hold, vi har li­stet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.