Be­ta­lings­kort hit­ter på rej­sen

Et fler­tal af dan­sker­ne va­el­ger kor­tet frem for den lo­ka­le va­lu­ta på ud­lands­rej­sen. Det er be­kvemt og sik­kert, men vogt dig for fald­gru­ber

BT - - REJSER - Ole Ste­en Ox­gren | rej­ser@bt.dk

»Vi har bed­re styr på fe­ri­e­bud­get­tet på den må­de.« Den for­kla­ring gi­ver knap halv­de­len af dan­sker­ne, når man spør­ger dem, hvor­for de va­el­ger at bru­ge be­ta­lings- el­ler kre­dit­kort frem for lo­kal va­lu­ta på fe­ri­e­rej­sen.

Godt hver an­den dan­sker ta­ger hvert år på en ud­lands­rej­se, og Visa Eu­ro­pe har kort­lagt, hvor­dan vi bru­ger vo­res be­ta­lings­kort, når vi er på far­ten.

Un­der­sø­gel­sen, der er fo­re­ta­get af TNS Gal­lup, vi­ser, at to ud af tre bru­ger kor­tet me­re i dag end for fem år si­den, når de er i ud­lan­det, og at tre ud af fi­re sy­nes, det er let­te­re at be­ta­le med kort end med kon­tan­ter. I alt til­ken­de­gi­ver 96 pct., at de har brugt el­ler vil bru­ge kort, og 65 pct., at de vil bru­ge kort of­te­re, end de vil bru­ge kon­tan­ter.

Be­ta­lings­kor­te­nes po­pu­la­ri­tet på dan­sker­nes rej­ser over­ra­sker ik­ke Jens Dam­gaard, der er co­un­try ma­na­ger hos Visa Eu­ro­pe:

»Dan­sker­ne vil ha­ve nem, sik­ker og smart be­ta­ling, og her er be­ta­lings­kor­tet den klart mest po­pu­la­e­re løs­ning, som kan bru­ges i over 2 mio. ha­e­veau­to­ma­ter og 40 mio. bu­tik­ker glo­balt.«

Der er pen­ge at spa­re

Kort som be­ta­lings­mid­del er kon­tan­ter­ne langt over­leg­ne, me­ner og­så for­bru­ge­rø­ko­nom hos Nor­dea Ann Le­h­mann Eri­ch­sen, men der er fald­gru­ber:

»I Dan­mark kan man bru­ge be­ta­lings­kort al­le veg­ne, men så­dan er det ik­ke nød­ven­dig­vis i an­dre lan­de, og f.eks. Gra­e­ken­land hal­ter en del ef­ter. Sam­ti­dig glem­mer man­ge, at be­ta­lings­kor­te­ne ty­pisk har en ha­e­ve­gra­en­se på 2.000 kr. om da­gen og 20.000 kr. om må­ne­den. Er man f.eks. en fa­mi­lie på bil­fe­rie, og ben­zin, ho­te­l­op­hold og re­stau­rant­be­søg skal be­ta­les med kor­tet, så slut­ter den fest hur­tigt,« for­kla­rer hun og op­for­drer der­for til, at man al­tid har mini­mum to for­skel­li­ge be­ta­lings­kort med, f.eks. et visa/dan­kort og et ma­stercard, li­ge­som det kan va­e­re en for­del at va­el­ge f.eks. guld- el­ler plat­i­nud­ga­ver af sit kort med hø­je­re be­løbs­gra­en­se, hvis man vil sik­re sig endnu me­re:

»Be­ta­lings­kort er som bi­ler. Man kan få bil­li­ge og dy­re mo­del­ler. De kan beg­ge kø­re, men kan al­li­ge­vel no­get for­skel­ligt.«

Nor­dea-øko­no­men op­fodrer sam­ti­dig til, at man al­tid va­el­ger at be­ta­le i den lo­ka­le va­lu­ta, når man be­nyt­ter sit be­ta­lings­kort i ud­lan­det:

»Det er med ga­ran­ti den bed­ste løs­ning, da man på den må­de får den bed­ste kurs. Ved stør­re ind­køb kan man spa­re fle­re hund­re­de kro­ner. Det sam­me ga­el­der, når man ha­e­ver kon­tan­ter. Va­elg al­tid be­ta­ling i den lo­ka­le va­lu­ta. Man behøver ik­ke at for­stå hvor­for – det er nem­lig ret så kom­pli­ce­ret – så­dan er det ba­re!« Det er og­så va­erd at hu­ske, at der al­tid føl­ger et ge­byr med, når man ha­e­ver va­lu­ta i en kon­tan­tau­to­mat. På et visa/dan­kort tra­ek­kes f.eks. 30 kr. per ha­ev­ning – til gen­ga­eld får man of­te en bed­re kurs, end når man veks­ler va­lu­ta.

Når tu­ren går til ud­lan­det, fo­re­tra­ek­ker dan­sker­ne at bru­ge de­res be­ta­lings­kort, for­di det er nemt og sik­kert. Fo­to: Moy­an Brenn/Fli­ckr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.