Ga­stro­no­mi­ske Sam­sø

Idyl­li­ske Sam­sø er et mek­ka for den mad­g­la­de turist. Øens re­stau­ran­ter bug­ner af ret­ter la­vet af lo­ka­le råva­rer

BT - - REJSER - Ce­ci­lie Ma­rie Mey­er | rej­ser@bt.dk FO­TO: CHRI­STI­AN JUHL OG PR

BT Rej­ser gu­i­der til fem af kat­te­ga­tø­ens hyg­ge­lig­ste re­stau­ran­ter

1 DEN KUNSTNERISKE Hvad: Vad­strup 1771 Hvor: Vad­strup 4 In­fo: va­d­strup1771.dk

Sam­søs råva­rer er sa­er­ligt go­de på grund af den fro­di­ge jord, det mil­de kli­ma og ik­ke mindst den utro­ligt va­ri­e­re­de na­tur fuld af mi­kro­mil­jø­er, som pra­e­ger den lil­le plet i Kat­te­gat. Nord­på fin­der man for­bla­e­ste skra­en­ter og fre­de­de he­deland­ska­ber, mens sy­dø­en er an­der­le­des bak­ket, sko­vrig og fro­dig. Det er her­ne­de, i det grøn­ne ba­el­te øst for Ons­b­jerg, in­de midt på øen, at det idyl­li­ske Vad­strup 1771 put­ter sig mel­lem ga­de­ka­er og gra­eskar­mar­ker. Går­den i sort og hvidt bin­dings­va­erk hør­te en­gang til Brat­tings­borg Gods på øens sy­døst­lig­ste spids, men er i dag fa­mi­lie­dre­vet og by­der på hjem­mela­vet, helst øko­lo­gisk kost og hyg­ge­li­ge va­e­rel­ser i bon­destil om­gi­vet af en stor ha­ve fuld af blom­ster og ur­ter.

Ma­den kan i som­mer­pe­ri­o­den ny­des bå­de til frokost og af­ten og til­be­re­des i ste­dets eget kak­kel­py­n­te­de køk­ken. Husk og­så at be­sø­ge kunst­ud­stil­lin­ger­ne på går­dens gal­le­ri, og køb la­ek­ke­ri­er med hjem fra ste­dets egen lil­le de­li­ka­tes­se­bu­tik.

2 DEN NORDISKE Hvad: Re­stau­ran­ten på Il­se Ma­de Hvor: Vester­løk­ken 16 In­fo: il­sema­de.dk

»Il­se Ma­de in what?« Som uden­land­sk turist må man st­ud­se lidt over nav­net på ho­tel­let og den til­hø­ren­de re­stau­rant. Men det er ik­ke kun be­na­ev­nel­sen, som er helt sa­er­lig: Ste­det lig­ger nem­lig med en glim­ren­de ud­sigt ud over ha­vet nord for Kol­by Kås og om­gi­ves af skotsk højland­skva­eg. Nav­net? Det kom­mer så­ma­end fra en af Dan­marks mest be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge hel­lig­kil­der, som strøm­mer op fra un­der­grun­den cir­ka 400 me­ter fra re­stau­ran­ten, og som i Bron­ze­al­de­ren tjen­te som vig­tig brønd for de lo­ka­le. Kil­den sprin­ger sta­dig­va­ek op af en ud­hu­let ege­stam­me fra den­gang, men er fle­re gan­ge for­s­vun­det helt på grund af til­san­ding.

Nu er brøn­dens øver­ste tra­e­ram­me syn­lig på, hvad der i dag er strand blot et par me­ter fra hav­stok­ken. Det 3.000 år gam­le for­tids­min­de står i smuk kon­trast til sel­ve Ho­tel Il­se Ma­de, der lig­ger mel­lem bak­ker­ne som et for­stør­ret som­mer­hus i sor­te plan­ker og med ter­ras­se vendt mod ha­vet. In­den­for rå­der chef­kok Kas­per Gaard, der med sit flair for de nordiske sma­ge blandt an­det har del­ta­get i det en­gel­ske mad­pro­gram ’Ri­ver Cot­ta­ge’. Kas­per Gaard la­ver la­ek­ker og en­kel mad ba­se­ret på øens eg­ne råva­rer, og det simp­le går igen i ste­dets me­nu­kon­cept, hvor der ser­ve­res for­ret og ho­ved­ret til 290 kr.

Ej at forg­lem­me ste­dets le­gen­da­ri­ske som­mer­ka­ge­bord: Den overdå­di­ge buf­fet kan ny­des om søn­da­gen for blot 85 kr.

3 DEN PRISVINDENDE Hvad: Re­stau­rant Ber­nth på Bal­len Ba­de­ho­tel Hvor: Åvej 21, Bal­len In­fo: bal­len­ba­de­ho­tel.dk

En­gang var Bal­len på Sam­søs sy­døst­kyst en travl, men helt al­min­de­lig havn om­gi­vet af små fi­sker­hu­se og be­va­er­tet af den lo­ka­le køb­mands­gård.

Hu­se­ne og går­den fin­des sta­dig – fak­tisk er køb­mands­går­den et af de bed­ste ste­der at fin­de samt­li­ge af de man­ge de­li­ka­tes­ser la­vet på øen, så­som snaps, mar­me­la­de, vin, charcu­te­ri og en­dog hjem­me­rø­get laks – men Bal­len har og­så ud­vik­let sig til at va­e­re øens nok hyg­ge­lig­ste lystbå­de­havn, med alt, hvad der der­til hø­rer af is­hu­se, caféer, bu­tik­ker og re­stau­ran­ter. Der­for er en god hånd­fuld af Sam­søs bed­ste re­stau­ran­ter sam­let her, blandt an­det Re­stau­rant Ber­nth på Bal­len Ba­de­ho­tel.

Ho­tel­let stam­mer fra 1928 og har si­den sin åb­ning va­e­ret det na­tur­li­ge sam­lings­punkt for ga­e­ster fra det gan­ske land. Og god mad skal der jo til på fe­ri­en. Re­stau­ran­ten er opkaldt ef­ter ste­dets grund­la­eg­ger, Emil Ber­nth.

Køkkenet be­nyt­ter råva­rer fra øens eg­ne små pro­du­cen­ter, mens fi­sken na­tur­lig­vis hen­tes li­ge ne­de i hav­nen. På Ber­nth kan man gå om bord i en me­nu fra to til fem ret­ter, og al­le ho­ved­ret­ter ledsa­ges af Sam­søs egen be­røm­te kar­tof­fel. Og kok­ke­ne ved, hvad de gør: I 2015 vandt Bal­len Ba­de­ho­tel nem­lig pri­sen for Årets Kar­tof­fel­mad til den år­li­ge kon­kur­ren­ce på øen.

4 DEN I VANDKANTEN Hvad: Skip­per­ly Hvor: Hav­ne­vej 9, Bal­len Havn In­fo: skip­per­ly.dk

Di­stan­cer­ne på Sam­sø er ik­ke enor­me, men det er da al­li­ge­vel smart, at man prak­tisk ta­get kan gå di­rek­te fra bor­de og hen til et vel­da­ek­ket bord. Ef­ter ru­ten Ka­lund­borg-Sam­sø i år­ti­er er gå­et til Kol­by Kås, er fa­er­ge­tra­fik­ken fra Sja­el­land nu om­lagt til Bal­len. Hel­dig­vis la­eg­ger bå­den ik­ke til i sel­ve Bal­len, men ved den nye havn li­ge syd for by­en. Det be­ty­der, at man ef­ter et par mi­nut­ters kør­sel i bil, 10 mi­nut­ter på cy­kel el­ler 20 mi­nut­ter til fods, kan kom­me ind til Bal­len ’down­town’ og helt op­lagt ny­de lidt god mad på Skip­per­ly. Be­lig­gen­he­den fås ik­ke bed­re, for man sid­der blot 20 me­ter fra saltvan­dets skvulp in­den for det rø­de stakit og kan føl­ge med i li­vet på øens stør­ste havn.

Froko­sten be­står af smør­re­brød og lu­ne klas­si­ke­re fra det dan­ske køk­ken, mens af­tens­ma­den ly­der på for ek­sem­pel sprøds­tegt po­r­chet­ta el­ler da­gens fisk. Husk og­så skal­dyrs­fa­det med re­jer, krab­be­klør, hum­mer og bla­eks­p­rut­te.

5 DEN FRAN­SKE Hvad: Strand­lyst Hvor: Strand­vej­en 12, Bal­len In­fo: strand­vej­en12.dk

Der er bå­de cool­ness og hyg­ge på Ho­tel Strand­lyst, der blev renove­ret i 2008, hvor det gam­le pen­sio­nat vir­ke­lig fik en over­ha­ling, så ste­det i dag har en helt sa­er­lig zen-ag­tig at­mos­fa­e­re over sig. Helt tilbage til 1800-tal­let blev bo­li­gen isa­er brugt af de lo­ka­le fi­ske­re, der hav­de brug for ly og var­me ef­ter man­ge da­ge på sø­en, men i dag er det turi­ster med lyst til af­slap­ning i luk­suri­ø­se om­gi­vel­ser, der tjek­ker ind her. Strand­lyst er bag­til ud­vi­det med en sort tra­e­byg­ning, som flan­ke­rer po­o­len og boble­ba­det, men ho­tel­let er sta­dig­va­ek så lil­le, at den in­ti­me stem­ning er be­va­ret, mens luksus­sen isa­er slås an af de man­ge de­sign­møb­ler, det enk­le, gen­nem­før­te in­te­r­i­ør og ik­ke mindst af ma­den. Kok­ke­ne på Strand­lyst med ejer Sø­ren Ørum i spid­sen ar­bej­der med det fran­ske køk­ken som ba­se, men råva­rer­ne er nordiske og fra sel­ve øen, og sma­ge­ne pra­e­get af kon­tra­ster som sødt og bit­tert, salt og pe­ber, fed­me og sy­re.

4

2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.