Na­po­leons oa­se i Pa­ris

En­gang var det sku­e­plads for ha­eng­te for­bry­de­re, men ef­ter Den Fran­ske Re­vo­lu­tion blev om­rå­det for­vand­let til Pa­ris’ nye, grøn­ne oa­se. Parc des But­tes-Chau­mont er et be­søg va­erd

BT - - REJSER -

Midt i den trav­le fran­ske ho­ved­stad kan du fin­de ro og få gra­es un­der fød­der­ne

Den lil­le ud­sigts­plat­form med søj­ler og kup­pel fik nav­net Sy­bil­les Tem­pel, og her­fra har man 360 gra­ders ud­sigt over by­en med Sa­cré Co­eur på Mont­mart­re som det for­nem­ste pej­le­ma­er­ke

Tekst og fo­to: El­se­beth Mouritzen | rej­ser@bt.dk Så snart jeg går ind ad sme­de­jern­slå­ger­ne i mur­va­er­ket ud mod Rue Bo­tza­ris, for­svin­der ly­den af tra­fik for at bli­ve er­stat­tet af fug­le­fløjt og gu­i­tarklim­pren. Ef­ter nog­le få hund­re­de me­ter på grus­stien, for­bi det gam­le dan­se­e­tablis­se­ment Rosa Bon­h­eur, kom­mer de før­ste ku­pe­re­de bak­ked­rag med hø­je, skyg­ge­fyl­de tra­e­er, svul­men­de bu­ske, blom­ster­be­de og gra­es­pla­e­ner. Nog­le lig­ger og so­ler sig, an­dre bli­ver un­der­vist af en en­tu­si­a­stisk la­e­rer, mens bør­ne­ha­vebørn tum­ler rundt i leg, og på en stil­le sti sid­der en kvin­de for­dy­bet i en bog. De ser ud, som om de kom­mer her tit, for­di de ik­ke har travlt. Vi an­dre går rundt med ka­me­ra­er om hal­sen på jagt ef­ter en stil­le stund og lidt frisk luft i den pul­se­ren­de storby, men er og­så kom­met for at se den sto­re se­va­er­dig­hed i Parc des But­tes-Chau­mont.

Det er øen i den kun­sti­ge sø, i mid­ten af par­ken, med det ro­mer­ske tem­pel på top­pen. Sym­bo­let på den ro­man­ti­ske ha­ve­kunst, som i 1867 for­vand­le­de et tid­li­ge­re slu­m­om­rå­de til den fem­te­stør­ste park i Pa­ris.

Det er sva­ert at fo­re­stil­le sig i dag, at den­ne smuk­ke, fred­fyld­te plet om­gi­vet af her­ska­be­ligt eta­ge­byg­ge­ri en­gang var det va­er­ste sted, man kun­ne kom­me, hvis man vo­ve­de sig uden for by­gra­en­sen.

Fra los­se­plads til pryd­ha­ve

Si­den Mid­delal­de­ren hav­de ste­det haft et blak­ket ry, for­di det lå li­ge op ad Gi­bet de Mont­faucon, som var en kaempe hen­ret­tel­ses­plads, hvor man ef­ter­føl­gen­de ha­eng­te de dø­de for­bry­de­re op i tra­e­er­ne. Se­ne­re blev det en los­se­plads, og det gjor­de det ik­ke bed­re, at der lå et ak­tivt gip­sog kal­k­stens­brud, som for­sy­ne­de byg­her­rer­ne på bou­le­var­der­ne til op­fø­rel­sen af de man­ge nye be­bo­el­ses­e­jen­dom­me.

Så alt i alt var det ik­ke det op­lag­te sted at ta­en­ke by­for­ny­el­se og re­kre­a­ti­ve om­rå­der. Und­ta­gen for ba­ron Haus­mann. Han var ud­na­evnt til pra­e­fekt af den sid­ste kej­ser, Na­po­leon III, og der­med ud­set til at ryd­de op i Pa­ris og med ny plan­la­eg­ning ska­be en me­re har­monisk, men og­så dy­na­misk by.

Kej­se­ren lag­de stor va­egt på grøn­ne om­rå­der og fik i mid­ten af 1800-tal­let an­lagt fi­re sto­re par­ker over en pe­ri­o­de på 20 år: Bois de Boulog­ne mod vest, Bois de Vin­cen­nes mod øst, Parc Montsouris mod syd og Parc des But­tes-Chau­mont mod nord som sup­ple­ment til Jar­din de Luxem­bourg i mid­ten af Pa­ris fra 1612.

Mens jeg slår ha­e­le­ne i gru­set, ned ad de stej­le sti­er, og se­ne­re mo­bi­li­se­rer de sid­ste kra­ef­ter op i ga­de­ni­veau igen på den godt fem ki­lo­me­ter lan­ge tur rundt i par­ken, sen­der jeg en respekt­fuld tan­ke til par­kens an­la­egs­folk. I to år knok­le­de tu­sin­der af dis­se med at pla­ne­re par­ken til det land­skab, som den har den dag i dag - og først der­ef­ter kun­ne de gå i gang med at la­eg­ge plan­tejord.

Kro­nen på va­er­ket

Byg­ge- og an­la­egs­di­rek­tør Je­anChar­les Alp­hand var alt an­det end be­gej­stret for lo­ka­l­om­rå­det her­u­de mod nor­døst, men pa­re­re­de Haus­manns og kej­se­rens or­dre og fik på knap fi­re år skabt den øn­ske­de park i det ny­ligt an­nek­te­re­de Bel­le­vil­le.

Sam­men med stads­gart­ne­ren op­fyld­te han Na­po­leon III’s vi­sion om en pryd­ha­ve ef­ter en­gelsk for­bil­le­de, og de blev fa­er­di­ge tids nok til, da Ver­dens­ud­stil­lin­gen åb­ne­de i Pa­ris i for­å­ret 1867.

Kro­nen på va­er­ket er øen Ile de la Belvédère i den kun­sti­ge sø, som er skabt ef­ter dy­na­mits­pra­eng­nin­ger i det gam­le sten­brud og lig­ger som en 50 me­ter høj klip­pe med grot­ter og vand­fald. Øverst op­pe er der et mi­ni­a­tu­re-tem­pel, der er in­spi­re­ret af den ro­man­ti­ske stil, som man kan se på Ves­ta-temp­let fra det 1. år­hund­re­de f.Kr. i by­en Ti­vo­li na­er Rom.

Ud­sigt over Pa­ris

Man kom­mer til øen via to bro­er: den mu­re­de ’selv­mords’-bro 22 me­ter over van­det, som nu har et højt, pra­e­ven­tivt hegn, og den la­ve­re me­tal­ha­en­ge­bro teg­net af Gu­sta­ve Eif­fel, man­den bag Pa­ris’ hø­je var­tegn.

Den lil­le ud­sigts­plat­form med søj­ler og kup­pel fik nav­net Sy­bil­les Tem­pel, og her­fra har man 360 gra­ders ud­sigt over by­en med Sa­cré Co­eur på Mont­mart­re som det for­nem­ste pej­le­ma­er­ke.

Ta­ger man he­le tu­ren rundt, vil man se, at par­ken har tre re­stau­ran­ter, men den mest om­tal­te er Rosa Bon­h­eur, som jeg tan­ker op på, in­den det er tid til at ven­de tilbage til stor­by­ens travlhed. Den har for­tid som ’gu­ingu­et­te’, der bedst kan be­skri­ves som et trak­tør­sted med dan­se­gulv. Den slags etablis­se­men­ter var me­get po­pu­la­e­re i ti­den op til for­ri­ge år­hund­re­de­skif­te, hvor man kun­ne få en lil­le fjer på af no­get bil­ligt sprøjt og så svin­ge be­ne­ne sam­ti­dig, hvis de da el­lers kun­ne ba­e­re. Ef­ter Før­ste Ver­denskrig gik de af mo­de man­ge ste­der, men for nog­le år si­den be­slut­te­de lo­kalsty­ret i 19. ar­ron­dis­se­ment at genåb­ne den grøn­ne og hvi­de tra­e­pavil­lon un­der nav­net Rosa Bon­h­eur. Nav­net er en hyl­dest til en af de før­ste fe­mi­ni­ster fra mid­ten af 1800-tal­let: ma­le­ren og skul­p­tø­ren Ma­rie-Rosa­lie Bon­h­eur. Hun vak­te op­sigt med sin livs­stil iført her­re­buk­ser og kvin­de­li­ge sam­bo­er, men blev og­så an­er­kendt for sin kunst, som nu ha­en­ger på Musée d’Or­say her i by­en og på The Met i New York.

Nu til dags er der me­re fri dans og graf­fi­ti-lig­ne­de udsmyk­ning in­den­dørs i gu­ingu­et­ten, hvor der spil­les alt fra Édith Pi­af og Frank Si­na­tra til Bey­on­cé og Mi­cha­el Ja­ck­son, mens der lan­ges ta­pas og vels­ma­gen­de drinks over ba­ren, ind­til park­be­tjen­te­ne luk­ker de sid­ste ga­e­ster ud af lå­gen ved mid­nat.

Overalt på de skrå­nen­de pla­e­ner ny­der pa­ri­se­re og turi­ster det go­de vejr.

Ho­ve­dat­trak­tio­nen ved But­tes-Chau­mont-par­ken er den 50 me­ter hø­je klip­pe midt i den kun­sti­ge sø med mi­ni­a­tu­re-temp­let på top­pen.

Man kan sag­tens fin­de sin egen stil­le plet.

Rosa Bon­h­eur-re­stau­ran­ten er et po­pu­la­er bar- og dan­se­sted bå­de dag og af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.