Så er det tid til fod­bold

Pre­mi­er Le­ague er ver­dens ri­ge­ste fod­bold­liga, og Lon­don lok­ker med topkam­pe. Sport­sjour­na­list Sø­ren Sor­gen­fri gu­i­der til en sport­swe­e­kend

BT - - REJSER - PRE­MI­ER LE­AGUE Sø­ren Sor­gen­fri | rej­ser@bt.dk

Pre­mi­er Leau­gue er li­ge om hjør­net. Tag en fod­boldwe­e­kend i Lon­don

Om en uge rul­ler fod­bol­den igen i Pre­mi­er Le­ague. Til gla­e­de for fans fra he­le ver­den, der er vil­de med en­gelsk fod­bold. Eng­lands stør­ste klub­ber har en glo­bal fanska­re, hvor­for og­så en god del dan­ske­re val­far­ter af sted til lan­dets sto­re sta­dions. Og det er ik­ke for­be­holdt de respek­ti­ve klub­bers hardco­re fans, men we­e­ken­der med ’fod­bold­t­u­re’ er i de se­ne­re år ble­vet en kon­kur­rent til den ty­pi­ske for­la­en­ge­de stor­bywe­e­kend.

Eng­land har det he­le, når det kom­mer til fod­bold. Fod­bold­stjer­ner, god stem­ning (de fle­ste ste­der) og be­røm­te hjem­me­ba­ner. Emira­tes, Stam­ford Brid­ge, Old Traf­ford og An­fi­eld for nu at na­ev­ne en kendt kvar­tet.

Lon­don er fod­bol­dens mek­ka med seks re­pra­e­sen­tan­ter i Pre­mi­er Le­ague i den kom­men­de sa­e­son samt tre klub­ber i den na­est­bed­ste ra­ek­ke. Dy­re bil­let­ter Lad det va­e­re sagt med det sam­me. Det er ik­ke en bil­lig for­nø­jel­se at kø­be bil­let til Pre­mi­er Le­ague. For­vent en bil­let­pris på 700 kr. og op. Og der bli­ver rift om dem – og må­ske me­re end no­gen­sin­de. Pre­mi­er Le­ague vil i den kom­men­de sa­e­son se et uhy­re in­ter­es­sant tra­e­ner-en­sem­b­le. Ar­se­nals grå pro­fes­sor Ar­se­ne Wen­ger, Chel­seas nyud­na­evn­te og nu­va­e­ren­de ita­li­en­ske land­stra­e­ner, vin­der­men­ne­sket An­to­nio Con­te, Man­che­ster Uni­teds ’Spe­ci­al One’ José Mourin­ho og by­s­bør­ne­ne Man­che­ster Ci­ty bin­der an med Mourin­hos ae­r­ke­ri­val, Pep Gu­ar­di­o­la. Tilsa­et Li­ver­pool og West Hams ro­ck’n’roll-tra­e­ne­re Jür­gen Kl­opp og Sla­ven Bi­lic (man­den med fod­bol­dens mest iko­ni­ske øre­ring), og der ven­ter en spra­eng­far­lig om­gang fod­bold for­u­de. Her­ligt.

Der er lav­pris-fly­af­gan­ge til Man­che­ster, hvis man er til Uni­ted el­ler Ci­ty, el­ler let­til­ga­en­ge­li­ge tog­for­bin­del­ser vi­de­re til Li­ver­pool, hvis An­fi­eld lok­ker. Fod­bol­dens of­f­pi­ste Det er som re­gel Pre­mi­er Le­agu­es sto­re are­na­er, der til­tra­ek­ker fod­bold­t­uri­ster, men de se­ne­re år har man i sti­gen­de grad set min­dre klub­ber og hold få be­søg. Fod­bold­t­uris­mens svar på skis­por­tens of­f­pi­ste.

Jag­ten på me­re au­ten­ti­ske og gam­mel­dags fod­boldop­le­vel­ser får dan­ske fod­bold­fans til at ga­e­ste klub­ber i Eng­lands la­ve­re di­vi­sio­ner.

Her er Lon­don-klub­ben Mil­lwall en god mu­lig­hed for en an­der­le­des op­le­vel­se. Klub­ben har i år­ti­er til­eg­net sig et for­fa­er­de­ligt ry som bal­la­de-klub, men i de se­ne­ste år har klub­le­del­sen sty­ret ar­bej­der­klub­ben hen mod fa­mi­lie­va­er­di­er og et brand som fa­mi­lie­klub for man­den på gul­vet. Ar­ran­ge­ret tur Jour­na­list og for­fat­ter Tom Car­sten­sen og den tid­li­ge­re Mil­lwall-spil­ler Poul Hü­bertz ar­ran­ge­rer hal­vår­li­ge tu­re til Mil­lwalls hjem­me­ba­ne The Den. Trans­port til Lon­don sør­ger man selv for, men duo­en kan va­e­re be­hja­el­pe­lig med ho­tel. Tu­ren in­de­hol­der mor­gen­mad på pu­b­ben The Bar­row­boy & Ban­ker med op­la­eg om Mil­lwall og klub­bens fans og hi­sto­rie. Her­fra ta­ger tur-del­ta­ger­ne i sam­let flok, med van­dring igen­nem Ber­mond­sey-om­rå­det, til The Den for at se en hjem­me­kamp, hvor­ef­ter tu­ren går tilbage til Ci­ty med tak for den­ne gang. Tur med op­la­eg, mor­gen­mad, ho­tel og kamp­bil­let ko­ster i le­jet 1.500-1.700 kr., men la­es me­re på Face­book-si­den ’The Mil­lwall Hang­over – AE­g­te en­gelsk fod­bold­kul­tur’.

Jeg har del­ta­get på tu­ren en en­kelt gang og hav­de en au­ten­tisk op­le­vel­se i en ret spe­ci­el en­gelsk klub, hvor jeg al­drig selv var ta­get ud.

Fod­bold­t­u­re med ud­sigt fra før­ste ra­ek­ke har ta­get kam­pen op med stor­by­fe­ri­en. Her med Ar­se­nal på The Emira­tes.

Al­le ve­je fø­rer til Rom – el­ler her til kamp på The Den. Følg pi­le­ne, følg ’pøb­len’, og find din plads. Det er kamp­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.