OL-dan­sker spa­re­de sig: Vin­den var ek­strem

BT - - OL I RIO - /ritzau/

Den dan­ske ro­er Fie Ud­by Eri­ch­sen kva­li­fi­ce­re­de sig i går til kvart­fi­na­len i sing­lescul­ler ved OL i Rio.

Dan­ske­ren slut­te­de som num­mer to i sit ind­le­den­de he­at, hvor de tre bed­ste ro­e­re gik i kvart­fi­na­len, mens de tre dår­lig­ste skal ud i op­sam­lings­he­at.

»Jeg fik en fin start. Men så kun­ne jeg ma­er­ke, at vej­ret blev va­er­re og va­er­re. Jeg var nødt at ro no­get lang­som­me­re, hvis jeg skul­le hol­de min ka­den­ce og kom­me igen­nem uden at fø­le, at jeg faldt i van­det.«

»Jeg var nødt til at nulstil­le, og til sidst blev det bed­re igen. Jeg fik min an­den­plads og er di­rek­te i kvart­fi­na­len, og det er jeg su­per glad for,« si­ger Fie Ud­by Eri­ch­sen.

Bøl­ger­ne kla­ske­de ind mod bå­den, og det var van­ske­ligt at ro. Fie Ud­by Eri­ch­sen be­or­dre­de og­så en ar­gen­ti­ner va­ek, for­di hun be­gynd­te at ro va­ek og ind i dan­ske­rens ba­ne.

»Det var en rig­tig sva­er dag. Hvis for­hol­de­ne var så­dan, vil­le jeg ik­ke ta­ge ud at tra­e­ne. Så vil­le jeg sa­et­te mig ind i ro­ma­ski­nen.«

»Se­ne­re på da­gen er der nog­le sto­re bå­de, der kom­mer. Ek­sem­pel­vis vo­res letva­egts­fi­rer. Om den kan hol­de sig oven van­de kan jeg bli­ve i tvivl om. Det er helt ek­stremt,« si­ger Fie Ud­by Eri­ch­sen.

Og da­ge­ne fremad­ret­tet bli­ver for­ment­lig til­sva­ren­de van­ske­li­ge.

»Vi har jo haft de her da­ge tid­li­ge­re, så det er nok en af de me­re nor­ma­le da­ge her­ne­de. Der er helt fladt, når vi kom­mer om mor­ge­nen, og så li­ge plud­se­lig er hel­ve­de løs. Så bla­e­ser det helt vildt,« for­kla­rer hun.

Ame­ri­kan­ske Ge­nevra Sto­ne vandt for­an Fie Ud­by Eri­ch­sen, ef­ter at ame­ri­ka­ne­ren na­e­sten før­te fra start til slut på de 2000 me­ter.

Den dan­ske OL-sølvvin­der fra Lon­don for fi­re år si­den ro­e­de fra ba­ne fem i det uro­li­ge vand, som ik­ke er op­ti­malt for hen­de, da hun sid­ste ef­ter­år blev ope­re­ret i den ene un­de­rarm.

Dan­ske­ren fik en god start, og ef­ter 500 me­ter lå hun num­mer to ef­ter Ge­nevra Sto­ne, der hav­de tre se­kun­ders for­spring. 500 me­ter se­ne­re var hun om­kring ot­te se­kun­der for­an dan­ske­ren.

Må­let var en plads blandt de tre før­ste, og Fie Ud­by Eri­ch­sen do­se­re­de kra­ef­ter­ne, men hun ro­e­de sig al­li­ge­vel ta­et­te­re på Sto­ne i en gan­ske ta­et af­slut­ning.

På de sid­ste 1000 me­ter hen­te­de Fie Ud­by Eri­ch­sen syv se­kun­der på ame­ri­ka­ne­ren, men det var ak­ku­rat ik­ke nok til he­at­sej­ren.

Dan­ske­ren vandt OL-sølv for fi­re år si­den i Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.