In­tet krav om p ae dag og ud­dan­nel­se på asyl­cen­tre for børn

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Der er brug for so­li­de pa­e­da­go­gi­ske kompetencer og er­fa­ring, når man skal ha­ve med uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn at gø­re. Så­dan me­ner man i hvert fald hos Rø­de Kors, der dri­ver fle­re cen­tre for asyl­børn uden fora­el­dre.

Men fak­tisk er der in­gen for­mel­le krav til, hvil­ken ud­dan­nel­se per­so­na­let på så­dan­ne cen­tre skal ha­ve, skri­ver Jyl­lands-Po­sten. På Bør­ne­cen­ter Tul­lebøl­le på Lan­geland, der dri­ves af kom­mu­nen, er halv­de­len af de an­sat­te iføl­ge avi­sen ufag­la­er­te.

Ca­ro­li­ne Aa­gaard Mad­sen, der er bør­ne­cen­ter­le­der i Rø­de Kors, for­kla­rer, at or­ga­ni­sa­tio­nen stil­ler krav om, at per­so­na­let på de cen­tre, Rø­de Kors dri­ver, skal­hav een so­ci­al­pa eda go gis k ud­dan­nel­se el le­rer­fa­ring.

»Det vil si­ge, at al­le har en grund­la­eg­gen­de pa­e­da­go­gisk vi­den må­l­ret­tet børn og un­ge,« si­ger hun.

Le­de­ren af Bør­ne­cen­ter Tul­lebøl­le, Hel­le Cortzen, for­kla­rer i Jyl­lands-Po­sten, at det ik­ke er ’en in­ten­tion at af­vi­se pa­e­da­go­ger’. Men cen­tret har haft sva­ert ved at fin­de 50 pa­e­da­go­ger, der vil ar­bej­de på Lan­geland, skri­ver avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.