AE­l­dre har og­så krav på ak­ti­vi­te­ter og op­le­vel­ser

BT - - DEBAT -

PLEJEHJEM OG AE­L­DRE Sop­hie Løh­de (V) Sund­heds- og ae­l­dre­mi­ni­ster

Be­bo­e­re på plejehjem har brug for op­le­vel­ser og ak­ti­vi­te­ter i det dag­li­ge, som kan va­e­re med til at gi­ve til­va­e­rel­sen ind­hold og va­er­di.

Man­ge plejehjem er hel­dig­vis go­de til at gi­ve be­bo­er­ne til­bud om ak­ti­vi­te­ter i dag­lig­da­gen.

Men der er desva­er­re og­så ste­der, hvor da­gens bed­ste til­bud er et ta­endt tv i fa­el­les­rum­met. Det kan vo­res ae­l­dre gan­ske en­kelt ik­ke va­e­re tjent med.

For at sa­et­te bil­le­der på pro­blem­stil­lin­gen har jeg sagt, at vi skal va­ek fra den ’ho­tel­tan­ke­gang’, der her­sker på nog­le plejehjem, hvor be­bo­er­ne par­ke­res som pas­si­ve del­ta­ge­re i de­res eget liv uden at ha­ve no­get me­nings­fuldt at ta­ge sig til. Det ud­sagn be­der BT den 5. au­gust så So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes a el d re ord­fø­re ro­ma t ud­dy­be.

Jeg sa­et­ter på in­gen må­de lig­heds­tegn mel­lem det at va­e­re ga­est på et ho­tel og be­bo­er på et plejehjem.

Mit bud­skab er der­i­mod, at ae­l­dre på plejehjem – i det om­fang de har lyst og mu­lig­hed for det – i hø­je­re grad kan ind­dra­ges i dag­lig­dags ak­ti­vi­te­ter, som kan­va erem ed tila t gi­ve ind­hold i til­va­e­rel­sen.

Men det si­ger sig selv, at de ple­je-hjems­be­bo­e­re, der er sva­ek­ke­de og har brug for om­sorg og ple­je, selv­føl­ge­lig ik­ke skal ha­ve plig­ter og sa­et­tes i gang med op­ga­ver, som de hver­ken har lyst til el­ler mag­ter.

Fo­to til ven­stre: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph. Fo­to til høj­re: Bax Lind­hardt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.