Pas nu på, Fre­de­rik

BT - - NYHEDER -

VENNETJENESTER slot­tet, som hav­de en ga­eld på 42 mio. kr.r, med et over­skud og hav­de mu­lig­hed for at kø­be pragtvil­la­en på Emi­liekil­de­vej i Klam­pen­borg til 34,5 mio. kr. kon­tant.

»Når Kon­ge­fa­mi­li­en gi­ver Le­gos pro­duk­ter op­ma­er­k­som­hed, så sker det i et of­fi­ci­elt em­be­de. Og den tid, man bru­ger i et of­fi­ci­elt em­be­de, skal jo helst ik­ke va­e­re på­vir­ket af, hvil­ke ga­ver man mod­ta­ger som pri­vat­per­son,« vur­de­rer El­lers­gaard. Kan ik­ke kø­bes for pen­ge Sø­ren Jakob­sen, der er jour­na­list og for­fat­ter til fle­re bø­ger om over­klas­sen, finder an­tal­let af Lego-ar­ran­ge­men­ter ’på­fal­den­de’ og me­ner, at Kon­ge­hu­set med sin sto­re in­ter­es­se for Lego og fir­ma­ets pro­duk­ter be­va­e­ger sig på en knivsa­eg.

»Det er re­k­la­me, du ik­ke kan kø­be for pen­ge. De skul­le nø­dig bli­ve re­k­la­me­søj­ler for Lego. Det kan gå en en­kelt gang, men det skal ik­ke fo­re­gå he­le ti­den, for så nedsa­et­ter de de­res eget va­erd som kom­men­de re­gent­par,« ly­der dom­men over kron­prin­s­par­rets man­ge Lego-ar­ran­ge­men­ter den se­ne­ste hal­ve år.

»Der er in­gen an­dre virk­som­he­der, der har få­et me­re roy­al glans in­den for de sid­ste fem år. In­gen tvivl om, at Lego har en me­get høj stjer­ne hos kon­ge­hu­set,« til­fø­jer han.

For Lego der­i­mod er om­ta­len og ik­ke mindst de se­ne­ste bil­le­der af kron­prin­ses­se Mary af stor va­er­di, me­ner Mads Mord­horst, der er lek­tor på CBS og for­sker i na­tio­nal iden­ti­tet og bran­ding.

»Der er in­gen tvivl om, at det er et scoop for Le­gos si­de, for­di der er en sam­men­ha­eng mel­lem pro­duk­tet og Kon­ge­hu­set. Le­ge­tø­jet har me­get med fa­mi­lie­va­er­di­er at gø­re, og det hand­ler og­så om even­tyr,« for­kla­rer han.

’Kon­ge­hu­sets med­lem­mer op­fat­ter det som en na­tur­lig op­ga­ve at bi­stå dansk er­hvervs­liv i for­bin­del­se med bå­de stats­be­søg og of­fi­ci­el­le han­dels­frem­stød i ud­lan­det samt virk­som­heds­be­søg her i lan­det. Den kon­ge­li­ge fa­mi­lie ser det som en vig­tig op­ga­ve at med­vir­ke til at ska­be syn­lig­hed om­kring er­hvervs­li­vets ak­ti­vi­te­ter og be­sø­ger lø­ben­de så­vel sto­re som min­dre dan­ske virk­som­he­der.

Det har og­så va­e­ret til­fa­el­det i in­de­va­e­ren­de år. At den kon­ge­li­ge fa­mi­lie som man­ge an­dre fa­mi­li­er va­el­ger at be­sø­ge Le­go­land som for­ly­stel­ses­park, når de op­hol­der sig i Søn­derjyl­land, har vi na­tur­lig­vis in­gen kom­men­ta­rer til,’ op­ly­ser hun i en mail til BT. ’Lad po­li­ti­ker­ne be­stem­me’ Mens Sø­ren Jakob­sen op­for­drer kon­ge­hu­set til at la­eg­ge na­e­ste Le­go­ar­ran­ge­ment et godt styk­ke ude i frem­ti­den og i ste­det fo­ku­se­re på at prom­ove­re an­dre dan­ske virk­som­he­der, me­ner Chri­stoph El­lers­gaard, at man bør la­de be­slut­nin­gen om hvil­ke dan­ske virk­som­he­der der skal prom­ove­res, va­e­re op til po­li­ti­ker­ne.

»Et af ar­gu­men­ter­ne for at ha­ve et kon­ge­hus er, at det kan hja­el­pe dan­ske virk­som­he­der med er­hvervs­frem­stød i ud­lan­det. Men pro­ble­met er jo, hvor­dan ud­va­el­gel­sen af virk­som­he­der fo­re­går. No­get ty­der på, at det er kon­ge­fa­mi­li­ens per­son­li­ge ven­ska­ber og de ga­ver, de får, der har en be­tyd­ning for, hvil­ke virk­som­he­der der bli­ver ud­valgt. I for­hold til Le­gos stør­rel­se som virk­som­hed og an­tal dan­ske an­sat­te, så vir­ker ot­te ar­ran­ge­men­ter som re­la­tivt me­get i for­hold til, hvad an­dre virk­som­he­der får af op­ma­er­k­som­hed,« ly­der det fra for­ske­ren. DI: Glo­ba­le virk­som­he­der i fo­kus Chef for mar­keds­ud­vik­ling i Dansk In­du­stri Jens Holst-Ni­el­sen me­ner dog ik­ke, at nog­le virk­som­he­der fa­vo­ri­se­res.

»I sa­gens na­tur er det of­te virk­som­he­der med glo­ba­le ak­ti­vi­te­ter, der er i fo­kus i for­bin­del­se med stats­be­søg og er­hvervs­frem­stød. Men ge­ne­relt op­le­ver vi, at al­le dan­ske virk­som­he­der, sto­re som små, ny­der godt af, at kon­ge­hu­set ska­ber op­ma­er­k­som­hed om dan­ske virk­som­he­der og pro­duk­ter,« op­ly­ser han i en mail til BT.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at ind­hen­te en kom­men­tar fra Lego i we­e­ken­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.