Lego de se­ne­ste tre år

BT - - NYHEDER -

I juli 2014 med­del­te prins Jo­a­chim, at han over­drog Scha­ck­en­borg Slot til en nystif­tet fond. Tre pro­mi­nen­te er­hvervs­fa­mi­li­er - Ole Kirks Fond, Bit­ten og Mads Clau­sens Fond og Ec­co Hol­ding - skød til­sam­men 100 mil­li­o­ner i Scha­ck­en­borg Fon­den, der gjor­de det mu­ligt sam­men med prins Jo­a­chim at stif­te Scha­ck­en­borg Fon­den. Selv skød prin­sen 13 mio. i fon­den, sva­ren­de til va­er­di­en af den fol­ke­ga­ve, han modt­og i 1995. Så på trods af at prin­sen hav­de en ga­eld på 42 mio. i slot­tet, kom han fra Søn­derjyl­land med pen­ge på lom­men. Lego Hol­ding A/S var blandt medstif­ter­ne af Mary Fon­den, mens Ole Kirks Fond støt­ter Mary Fon­dens ar­bej­de i tre kon­kre­te pro­jek­ter: Fri for Mob­be­ri, rygs­a­ek­ke til børn på kri­se­cen­tre og un­der­vis­nings­for­lø­bet Ka­er­lig Talt. Med­lem­mer af kon­ge­hu­set har ved fle­re lej­lig­he­der lånt Le­gos pri­vat­fly. Kron­prin­s­par­ret har fle­re gan­ge holdt fe­rie med So­fie Kirk Kri­sti­an­sen, hen­des eks­mand og par­rets to døtre i Lego-fa­mi­li­ens ski­hyt­te i Schweiz. I 2012 blev kron­prin­ses­se Marys na­e­re ve­nin­de So­fie Kirk Kri­sti­an­sens far, Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen, ud­na­evnt til kam­mer­her­re. En ge­stus, der un­der­stre­ger, at fa­mi­li­en nu er helt in­de i in­der­kred­sen.

Prins Jo­a­chim, prin­ses­se Ma­rie og de­res børn åb­ner Lego Ninj­a­go Wor­ld

I an­led­ning af det me­xi­can­ske stats­be­søg be­sø­ger kron­prin­s­par­ret sam­men med pra­esi­dent­par­ret Tjør­ne­gårds­sko­len i Gen­tof­te, hvor der er fo­kus på sko­lens brug af Lego i un­der­vis­nin­gen.

Kron­prin­s­par­ret og de­res børn be­sø­ger Le­go­land pri­vat un­der fe­ri­en på Grå­sten Slot.

Kron­prin­ses­se Mary over­ra­ek­ker Lego-kas­ser på den bra­si­li­an­ske sko­le EDI i Rio de Ja­neiro. I alt 5.000 Lego-kas­ser skal for­de­les på 300 bra­si­li­an­ske sko­ler som led i Vi­sitDen­mark og Er­hvervs- og Va­ekst­mi­ni­ste­ri­ets er­hvervs­frem­stød un­der OL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.