’VI SKAL IK­KE RENDE I R

BT - - NYHEDER -

POLITISK STRATEGI

Met­te Fre­de­rik­sens ud­mel­ding er be­ma­er­kel­ses­va­er­dig, for­di det er et helt nyt sig­nal i for­hol­det mel­lem de to par­ti­er. Brug for mar­kan­te hold­nin­ger BT har talt med en ra­ek­ke folk i det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske bag­land. De fle­ste me­ner, det er en god strategi. Fle­re vil ik­ke ud­ta­le sig, før der har va­e­ret en dis­kus­sion in­ter­nt. Nog­le få er de­ci­de­ret ue­ni­ge, som f.eks Fred­dy Blak.

»Nu er det jo sva­ert at vi­de, hvad der fo­re­går på ar­bejds­mar­ke­det, når man ik­ke er der­u­de. Met­te skul­le ta­ge at kom­me ud og snak­ke med folk, så vil­le vi ik­ke lig­ge på 25 pct. i me­nings­må­lin­ger­ne, men på 37 pct.,« si­ger Fred­dy Blak.

»Jo, men det nyt­ter jo ik­ke no­get, når det kun er ’klap­per­ne’, hun snak­ker med.

Vi har brug for mar­kan­te hold­nin­ger og skal ik­ke for­sø­ge at over­ha­le Dansk Fol­ke­par­ti in­denom. De står for ren po­pulis­me,« tord­ner Fred­dy Blak.

Tid­li­ge­re mi­ni­ster og fol­ke­tings­med­lem Jyt­te An­der­sen (S) me­ner til gen­ga­eld, at DF-til­na­er­mel­sen er helt rig­tigt set af par­ti­for­man­den.

»Ulem­pen er selv­føl­ge­lig, at nog­le kan for­le­des ti at tro, at vi så na­er­mest er for­lo­ve­de med Dansk Fol­ke­par­ti. Men når man er et politisk ta­en­ken­de men­ne­ske, så står det klart, at der er ta­le om en rig­tig god, stra­te­gisk ud­mel­ding. Nu kan vi få af­da­ek­ket, om Dansk Fol­ke­par­ti vir­ke­lig ke­rer sig om de sva­ge­ste i sam­fun­det. De skal hol­des op på de­res kon­kre­te po­li­ti­ske ud­mel­din­ger og pres­ses til at for­hol­de sig til, om de me­ner det el­ler ej,« si­ger Jyt­te An­der­sen.

I Tøn­der­kred­sen er na­est­for­mand, Bør­ge Ros­sen dog skep­tisk over for pro­jek­tet.

»Jeg tror ik­ke på, at den al­li­an­ce vil lyk­kes. Der er for sto­re mod­sa­et­nin­ger. Jeg bor i et om­rå­de, hvor DF står rig­tig sta­er­kt, og jeg tror ik­ke på, at et sam­ar­bej­de vil fø­re no­get godt med sig. Her­ne­de har de et ta­et sam­ar­bej­de med Ven­stre,« si­ger Bør­ge Ros­sen (S).

I Dansk Fol­ke­par­ti har grup­pe­for­mand Pe­ter Skaarup er­kla­e­ret sig enig i et sam­ar­bej­de med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Men par­tiets grand old man Mo­gens Cam­re tviv­ler og­så på al­li­an­cen.

»Dansk Fol­ke­par­ti har jo sagt klart, at der skal ske stram­nin­ger på ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken ved de kom-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.