ØVEN PÅ DF’

BT - - NYHEDER -

men­de for­hand­lin­ger, og det tviv­ler jeg på, at Met­te Fre­de­rik­sen vil le­ve­re. De for­skel­li­ge for­hand­lin­ger om fi­nans­lo­ven vil jo bli­ve ka­e­det sam­men i én af­ta­le, for du får ik­ke no­get ud af Løk­ke, uden at han får no­get igen,« si­ger Mo­gens Cam­re. ’Vi er jo de klo­ge­ste’ Den lo­ka­le DF-kreds­for­mand i Svend­borg Jakob Bro­e­gaard gla­e­der sig over, at par­ti­et bli­ver in­vi­te­ret til et sam­ar­bej­de.

»Vi er ut­ro­lig gla­de for, at man be­gyn­der at na­er­me sig vo­res po­li­tik fra al­le sider. Ef­ter at Nye Bor­ger­li­ge har meldt sig på ba­nen, så er Dansk Fol­ke­par­ti ble­vet det mid­ter- og sam­lings­par­ti, vi ger­ne vil va­e­re. Vi er jo de klo­ge­ste,« si­ger Jakob Bro­e­gaard mun­tert.

Bør­sens po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Hel­le Ib kal­der Met­te Fre­de­rik­sens in­vi­ta­tion for en tak­tisk ma­nøv­re, der skal sa­et­te S i en gun­stig si­tu­a­tion for­ud for ef­ter­å­rets for­hand­lin­ger.

»Hvis der kom­mer en top­skat­te­let­tel­se, vil S kun­ne hå­ne DF som nog­le hyk­le­re, der svig­ter vel­fa­erds­sam­fun­det. Omvendt ved S, at det for al­vor vil bra­en­de un­der fød­der­ne på stats­mi­ni­ste­ren, hvis der ik­ke kom­mer let­tel­ser i top­skat­ten,« si­ger Hel­le Ib til Ritzau. Le­der si­de 12

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.