Gla­de børn bli­ver

BT - - NYHEDER -

SKOLEGANG Når de dan­ske ele­ver i den­ne uge ven­der til­ba­ge til klas­se­lo­ka­ler­ne, har det stor be­tyd­ning for de­res fag­li­ge ud­vik­ling, om de an­kom­mer med rank ryg el­ler fryg­ter na­e­ste spi­se­frik­var­ter. En ny un­der­sø­gel­se fra Cepos fast­slår, at sko­ler­nes ev­ne til at løf­te ele­ver­ne fag­ligt i hø­je­re grad af­ha­en­ger af in­dre vil­kår så­som triv­sel, fra­va­er­s­pro­cent og ud­nyt­tel­se af linje­fags­kom­pe­ten­cer end ele­ver­nes so­ci­a­le bag­grund og sko­ler­nes øko­no­mi.

Den så­kald­te løf­te­ev­ne ud­reg­nes ved at sam­men­lig­ne de fak­tisk op­nå­e­de elev­re­sul­ta­ter med de re­sul­ta­ter, man for­ven­te­de, ele­ver­ne på den på­ga­el­den­de sko­le vil­le få, når man in­dreg­ne­de ele­ver­nes so­cioø­ko­no­mi­ske bag­grund.

I fle­re år har forsk­nings­chef hos Cepos Hen­rik Chri­stof­fer­sen for­søgt at fin­de en for­kla­ring på, hvor­for nog­le sko­ler er bed­re til at ud­vik­le ele­ver­ne fag­ligt end an­dre. Det har han ar­bej­det sta­ti­stisk med ved at se på for­skel­le­ne i sko­ler­nes elev­ma­te­ri­a­le, øko­no­mi og la­e­rer­pro­fi­ler.

»De yd­re fak­to­rer for­kla­rer for­skel­le­ne et styk­ke hen ad vej­en, men for før­ste gang har vi i år få­et ad­gang til sup­ple­ren­de in­for­ma­tio­ner, som hand­ler om sko­ler­nes in­dre liv – triv­sel, fra­va­er og ud­nyt­tel­se af linje­fag­s­la­e­re­re. Det vi­ser sig, at de spil­ler en langt stør­re rol­le for ev­nen til at ud­vik­le ele­ver­ne fag­ligt. Der er en klar sta­ti­stisk sam­men­ha­eng,« si­ger han. Gi­ver god me­ning På sam­me må­de som man sam­men­lig­ner ka­rak­ter­gen­nem­snit, un­der­sø­ges triv­sel i dag som en af de fak­to­rer, sko­ler­ne na­tio­nalt bli­ver må­lt på. Det er sket som et led i fol­ke­sko­lere­for­men, og det gi­ver iføl­ge sko­le­for­sker og forsk­nings­chef på VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge An­dreas Ra­sch-Chri­sten­sen god me­ning. Fle­re an­dre stu­di­er be­kra­ef­ter nem­lig, at ele­ver­nes triv­sel er en vig­tig fak­tor for, hvor me­get de ud­vik­ler sig fag­ligt.

»Det er hver­ken pen­ge el­ler an­tal­let af tab­lets, der be­ty­der no­get. Den mest be­tyd­nings­ful­de fak­tor for, om ele­ver­ne la­e­rer no­get, er de voks­nes – la­e­re­re og pa­e­da­go­gers – ev­ne til at mo­ti­ve­re ele­ver­ne,« si­ger An­dreas Ra­sch-Chri­sten­sen fra VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge, der bl.a. ud­dan­ner la­e­re­re. Trus­len om ki­ne­ser­ne I for­bin­del­se med fol­ke­sko­lere­for­men er den må­l­ba­re fag­lig­hed ble­vet dis­ku­te­ret og eva­lu­e­ret, men nu er det på ti­de at se na­er­me­re på triv­sel, er­ken­der for­mand for Skole­le­der­for­e­nin­gen Claus Hjort­dal.

»Vi er kom­met til år tre ef­ter re­for­men, og vi er i fuld gang med at se på triv­sel. Det er ik­ke for­di, vi har glemt den, men vi har haft me­re fo­kus på no­get an­det. Jeg tror og­så, det ga­el­der den an­den vej: når der er fo­kus på, at ele­ver­ne bli­ver fag­ligt dyg­ti­ge­re, kom­mer de og­så til at tri­ves. Det føl­ges ad,« si­ger han.

Det syns­punkt bak­kes op af for­mand for Sko­le og Fora­el­dre Met­te With Ha­ge­sen.

»Trus­len om, at ’nu kom­mer ki­ne­ser­ne’, har vi vir­ke­lig ta­get til os, og så har vi lidt glemt det, der gør den dan­ske fol­ke­sko­le så fan­ta­stisk,« si­ger hun og til­fø­jer:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.