Dyg­ti­ge børn

BT - - NYHEDER -

»Vi skal tur­de si­ge, at når bør­ne­ne tri­ves, skal fag­lig­he­den nok kom­me.«

Triv­sel fyl­der al­le­re­de me­get i den dan­ske fol­ke­sko­le, un­der­stre­ger un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­ler Tra­ne Nør­by (V), men hun er glad for, at der nu kom­mer fo­kus på, at det spil­ler di­rek­te ind på fag­lig­he­den.

»Vi skal va­e­re ae­r­li­ge om, at det so­ci­a­le mil­jø på en sko­le spil­ler ind på ele­ver­nes mu­lig­hed for at ud­vik­le sig fag­ligt,« si­ger hun og til­fø­jer:

»Sko­ler­ne bør i hø­je­re grad ska­e­ve til an­dre sko­ler, der lig­ner dem, men som kla­rer sig mar­kant bed­re. Det er vig­tigt, at man i skole­le­del­ser­ne er be­vid­ste om, at triv­sel og god le­del­se er et pa­ra­me­ter for ele­ver­nes re­sul­ta­ter, og at det er no­get, man skal ar­bej­de på.« Simp­le ana­ly­ser For­mand for Dan­marks La­e­rer­for­e­ning An­ders Bon­do Chri­sten­sen ad­va­rer dog mod at la­de sig sty­re for me­get af de over­ord­ne­de ana­ly­ser.

»Jeg har in­tet imod, at man ind­sam­ler da­ta, men vi kan ik­ke skif­te spor, hver gang der kom­mer en ny ana­ly­se. Det er de alt for simp­le til. For den en­kel­te fol­ke­sko­le, der plud­se­lig har et me­get la­ve­re ka­rak­ter­gen­nem­snit el­ler en la­ve­re triv­sels­må­ling end tid­li­ge­re år, er der god grund til, at la­e­re­re og le­del­se går ind og ser på, hvad år­sa­gen til det er. Men de bom­ba­sti­ske kon­klu­sio­ner og rang­li­ster på tva­ers af kom­mu­ner­ne, kan vi ik­ke bru­ge til me­get,« si­ger han. Kol­ding løf­ter hø­jest Cepos har ana­ly­se­ret sko­ler­nes løf­te­ev­ne sam­let for kom­mu­ner­ne. Her op­når Kol­ding Kom­mu­ne den hø­je­ste løf­te­ev­ne med in­deks 0,424 over gen­nem­snit­tet, og og­så når man ser på den se­ne­ste triv­sels­må- Fa­mi­li­en Bran­di – Ide­strup Pri­vatsko­le på Fal­ster: Git­te: »Char­lie har gå­et i pri­vatsko­le fra be­gyn­del­sen, men da jeg for­tal­te ham, at hvis han gik i fol­ke­sko­le, så skul­le han va­e­re der til klok­ken fi­re hver dag, så var der sto­re pro­te­ster. Men vi er rig­tig gla­de for den sko­le, som han går i nu. Han kom­mer glad hjem, for­di der ik­ke er så man­ge i klas­ser­ne, og hvis der var man­ge fle­re, så var der ik­ke så me­get tid og plads, som der er her. Jeg tror, at det fag­li­ge i sid­ste en­de kom­mer fra den ling, er Kol­ding Kom­mu­nes sko­ler i top fem for lan­dets gla­de­ste ele­ver.

Skole­le­der Mar­tin Bredt­hau­er fra Ve­ster Ne­bel Sko­le me­ner, at det skyl­des, at kom­mu­nen har tra­di­tion for at ar­bej­de sy­ste­ma­tisk med de sta­ti­sti­ske må­lin­ger. Aal­borg Uni­ver­si­tet støt­ter sko­len i at ana­ly­se­re klas­ser­nes triv­sels­må­lin­ger, som la­e­re­re og le­del­se bru­ger til at op­sa­et­te mål for de en­kel­te klas­ser.

»Da­ta er blot ét syn på det, men et me­get va­e­sent­ligt et – man kan ik­ke ba­re af­fe­je det re­sul­tat, man får.

Det er vig­tigt, at vi bru­ger ana­ly­ser­ne ak­tivt og op­stil­ler re­a­lisér­ba­re mål ud fra dem,« si­ger Mar­tin Bredt­hau­er. en­kel­te la­e­rer, og så er det vig­tigt, at de har tid til at ta­ge va­re på bør­ne­ne.« Char­lie, 10 år, 4. klas­se: »Det bed­ste ved sko­len er at la­e­re gym­na­stik, dansk og ma­te­ma­tik. Og så er det rart, at man kan hol­de en lil­le pau­se mel­lem ti­mer­ne. La­e­rer­ne er og­så rig­tig fi­ne, men en af la­e­rer­ne mob­ber og­så lidt, hvis man gør no­get for­kert.« Fa­mi­li­en Munk – Lan­ge­li­niesko­len i Kø­ben­havn: Char­lot­te: »Per­son­ligt sy­nes jeg, at der er rig­tig me­get fo­kus på triv­sel på vo­res sko­le. Den har et triv­sels­ud­valg og an­ti-mob­be­kampag­ner. Og så går den me­get op i børns ret­tig­he­der, hvor man la­e­rer bør­ne­ne, hvad de har ret til og ’hvad må jeg’, som alt sam­men hja­el­per på de­res triv­sel. Jeg me­ner helt be­stemt, at triv­sel i sko­len af­spej­ler sig i fag­lig­he­den. Og jeg sy­nes, at de er go­de til at ind­dra­ge bør­ne­ne på vo­res sko­le. Her fo­ku­se­rer la­e­rer­ne me­re på hvert barn og finder ud af, hvad de er go­de til Fa­mi­li­en Gud­munds­son – Hørs­holm Sko­le i Hørs­holm: Kri­stinn: »Det er ik­ke sådan, at de kom­mer gla­de­re hjem – det er ik­ke an­der­le­des end før fol­ke­sko­lere­for­men. Men jeg kan godt ma­er­ke, at der er fo­kus på triv­sel. På vo­res sko­le har de me­get fa­el­les­skab, og der bli­ver va­er­net om det. Og der er en kul­tur, hvor de voks­ne mø­des og ta­ler sam­men. La­e­rer­ne hja­el­per med at stil­le det på be­ne­ne, men det er mest op til fora­el­dre­ne.. Men der har gen­nem­gå­en­de va­e­ret et højt ni­veau i for­hold til den­gang, jeg gik i sko­le. La­e­rer­ne har va­e­ret go­de til at tra­ek­ke un­der­vis­nin­gen op på et or­dent­ligt fag­ligt ni­veau, så bør­ne­ne ik­ke ke­der sig.« Ni­ko­laj, 13 år, 7. klas­se: »Det er fedt at la­e­re nye ting, jeg kan godt li­de ma­te­ma­tik. Jeg har nog­le rig­tig sø­de ma­te­ma­tik­la­e­re­re.« Nan­na, 9 år, 3. klas­se: »Min bed­ste la­e­rer er min klas­sela­e­rer Stin­ne – hun er rig­tig sød.« på vo­res sko­le gen­nem de ti år, hvor bør­ne­ne har gå­et der.« Oli­ver, 13 år, 7. klas­se: »Alt­så, man kan godt ma­er­ke, at nog­le af la­e­rer­ne har un­der­vist i la­en­ge­re tid end an­dre, men jeg kan godt ma­er­ke, at der er ret me­get tid, hvor vi kan få hja­elp til de ting, som vi ar­bej­der med.« Jas­min, 16 år, er li­ge gå­et ud af fol­ke­sko­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.