Müs­li-myten

Der er li­ge så man­ge kal­o­ri­er i de po­pu­la­e­re müs­li­ba­rer som i en Mars-bar

BT - - NYHEDER -

Det sun­de al­ter­na­tiv til den sø­de Mars-bar. Sådan ta­en­ker du nok, når du hi­ver den sta­dig me­re po­pu­la­e­re müs­li­bar ned fra su­per­mar­keds­hyl­den for selv at ny­de den el­ler må­ske gi­ve den som en ek­stra sna­ck til dit barn. Men va­re­de­kla­ra­tio­nen af­slø­rer en an­den vir­ke­lig­hed.

»Fle­re müs­li­ba­rer kan ka­te­go­ri­se­res som slik,« si­ger er­na­e­rings­eks­pert og tra­e­nings­fy­si­o­log Hen­rik Du­er.

BT har sam­men­lig­net tre po­pu­la­e­re müs­li­ba­rer og to klas­si­ske cho­ko­la­de­ba­rer. Og på tre vig­ti­ge pa­ra­me­tre – suk­ker, fedt og kal­o­ri­er – sco­rer müs­li­ba­rer­ne li­ge så højt som cho­ko­la­den.

Og de er po­pu­la­e­re. Su­per­mar­kedska­e­den Coop ek­sem­pel­vis har si­den 2012 haft en for­dob­ling i sal­get af de suk­ker­hol­di­ge müs­li­ba­rer.

Ud­over at salgs­boo­met gi­vet­vis skyl­des sma­gen, så kun­ne man og­så for­mode, at for­bru­ger­ne ser ba­rer­ne som et sundt al­ter­na­tiv til slik.

Hen­rik Du­er, der og­så har va­e­ret tra­e­ner og co­ach for del­ta­ger­ne i re­a­li­ty-tv-se­ri­en ’Ek­stremt fed’, er over­be­vist om, at nød­de­ba­rer­ne net­op lukre­rer på ’sund­heds­a­spek­tet’.

Det bak­kes op af Ka­ri­na Kong­sted, der er er­na­e­rings­eks­pert og dag­ligt rå­d­gi­ver dan­sker­ne om de­res mad­va­ner i sit vir­ke som va­neco­ach. Hun har og­så ind­tryk­ket af, at man­ge dan­ske­re kø­ber müs­li­ba­rer­ne, for­di de tror, at de er sun­de­re, end de egent­lig er.

I dag er ca. 47 pro­cent af Dan­marks be­folk­ning over­va­eg­tig. Sam­ti­dig er an­tal­let af børn med di­a­be­tes ty­pe-1 for­doblet si­den 1997. Det har alt­så al­drig va­e­ret vig­ti­ge­re at va­e­re klar over, hvad man spi­ser.

»Hvis folk op­fat­ter mus­li­ba­rer­ne som no­get sundt, så er det et pro­blem. Der står godt nok ’müs­li’ på ind­pak­nin­gen, og det er pa­ent pak­ket ind, men de er fyldt med suk­ker og cho­ko­la­de.« Hø­rer til i ka­ge- og sli­kaf­de­lin­gen BT har i sam­ar­bej­de med Hen­rik Du­er sat tre müs­li­ba­rer og to cho­ko­la­de­ba­rer un­der lup: Cor­ny Big Cho­co­la­te, Mu­es­li+ Cho­ko­la­de og Has­sel­nød­der, Tro­pe Chunky, Toms Guld­bar­re Mørk Cho­ko­la­de og Mars-bar. De fem ba­rer er vur­de­ret ud fra kal­o­ri­e­ind­hold, fedtind­hold og suk­ke­rind­hold.

Kal­o­ri­e­ma­es­sigt ta­ger guld­bar­ren før­ste­plad­sen med 540 kcal pr. 100 gram, mens de øv­ri­ge lig­ger mel­lem 447 og 456 kcal pr. 100 gram. Guld­bar­ren sco­rer og­så hø­jest, når det kom­mer til fedtind­hol­det (35 g fedt pr. 100 gram), mens Tro­pe Chunky (23 g fedt pr. 100 gram) lig­ger lidt for­an re­sten af fel­tet, der be­va­e­ger sig om­kring 16 g fedt pr. 100 gram.

Mars­ba­ren skil­ler sig ud i for­hold til suk­ker med 61,7 g pr. 100 gram, mens guld­bar­ren og de tre müs­li­ba­rer in­de­hol­der fra 25 til 43 g suk­ker pr. 100 gram. Müs­li­ba­rer­ne top­per alt­så in­gen ka­te­go­ri­er, men lig­ger hel­ler ik­ke langt fra de to cho­ko­la­de­ba­rer.

Man kan ik­ke en­de­gyl­digt la­e­se sund­hed ud fra kal­o­ri­er, fedt og suk­ker, så BT har bedt er­na­e­rings­eks­pert Hen­rik Du­er om at ta­ge et na­er­me­re kig på de fem ba­rers va­re­de­kla­ra­tio­ner. Her får to af müs­li­ba­rer­ne dum­pe­ka­rak­te­rer, hvis de er ud­ta­enkt som et sundt al­ter­na­tiv til cho­ko­la­den.

»Der er ik­ke no­get godt at si­ge om Cor­ny-ba­ren og Mu­es­li+. De ry­ger i sam­me ka­te­go­ri som cho­ko­la­de­ba­rer­ne. De skal over i ka­ge- og sli­kaf­de­lin­gen.«

Det er alt­så kun Tro­pe’s Chunky­bar, der ak­ku­rat be­står te­sten. Hen­rik Du­er på­pe­ger, at ba­ren desva­er­re har et højt suk­ke­rind­hold, men trods alt er rig på ri­ste­de mand­ler og abri­ko­ser. I bør­ne­nes mad­pak­ke Müs­li­ba­rer­nes hø­je kal­o­ri­e­tal skra­em­mer dog ik­ke 43-åri­ge Tanja Gaard­lyk­ke, der er mor til to døtre. Hun kø­ber selv müs­li­ba­rer som et lil­le mel­lem­må­l­tid, og det ha­en­der da og­så, at de ry­ger i bør­ne­nes mad­pak­ke.

Et valg, som Hen­rik Du­er i høj grad fra­rå­der:

»Hvor­for skal de ha­ve en lil­le be­løn­ning med? Jeg har selv to børn, og jeg for­står det ik­ke. Jeg ser in­gen grund til at smi­de en us­und müs­li­bar ned i mad­pak­ken.«

Hen­rik Du­er fo­re­slår, at man er­stat­ter müs­li­ba­ren med lidt mand­ler og ro­si­ner. Så har man hans svar på den per­fek­te – og sun­de – sna­ck. Se­ba­sti­an Bjer­ring Jen­sen | sebj@bt.dk Sa­rah Chri­sti­ne Nør­gaard (foto)

Tanja Gaard­lyk­ke,

43 år, Ølstyk­ke: »Jeg sy­nes, at müs­li­ba­rer­ne er per­fek­te til at ska­be lidt ma­et­hed, men jeg ved og­så godt, at det ik­ke er den sun­de­ste sna­ck, selv­om den til ti­der ry­ger i bør­ne­nes mad­pak­ke.«

Li­ne Var­m­ing, 39 år, og Jakob (8) og An­na (10), Vi­borg: »Jeg har selv la­est bag på müs­li­ba­rer­ne, så jeg er be­vidst om de man­ge kal­o­ri­er. Der­for kø­ber vi dem og­så som slik, men de skal bli­ve me­get sun­de­re, før de ry­ger i bør­ne­nes mad­pak­ker.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.