Ja, det min­der mest om som­mer­dril­le­ri

BT - - DEBAT -

SIMON EMIL AMMITZBØLL

at par­ti­er­ne si­ger et el­ler an­det for at få op­ma­er­k­som­hed i som­mer­pe­ri­o­den. Sådan be­trag­ter jeg mest So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­mel­ding. Når det kom­mer til styk­ket, tror jeg godt, de fle­ste er klar over, at det er de blå par­ti­er og ik­ke So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der er in­ter­es­san­te, når man skal fin­de frem til en fi­nans­lov og en skat­te­af­ta­le.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes For det er i sid­ste en­de de blå par­ti­er, der ba­e­rer Lars mel­ding kan va­e­re bli­ver me­get Løk­ke Ras­mus­sen-re­ge­rin­gen van­ske­li­ge for Lars Løk­ke. Og

med til at af­slø­re, at DF som skal fin­de hin­an­den. med So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes

al­li­ge­vel godt kan gå med til mel­ding op­står der nog­le ved nye kon­stel­la­tions­mu­lig­he­der.

top­skat­te­let­tel­ser ud­mel­din­gen er må­ske, at Det kan va­e­re, at Løk­ke So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne mel­der sig end­nu me­re ud, end ta­en­ker, at det fak­tisk kan va­e­re me­get smart at la­ve det før har va­e­ret til­fa­el­det, når Met­te Fre­de­rik­sen en af­ta­le med Dansk Fol­ke­par­ti og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, si­ger, at hun slet ik­ke vil va­e­re med til top­skat­te­let­tel­ser. for­di Ven­stre sådan set hel­ler ik­ke er in­ter­es­se­re­de El­lers er det ik­ke an­det end dril­le­ri fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i top­skat­te­let­tel­ser. Så den mu­lig­hed kan va­e­re mod Dansk Fol­ke­par­ti, som har sva­ert en fri­stel­se på det po­li­ti­ske plan. Men sker det, vil ved at si­ge nej til at sam­ar­bej­de om at for­hin­dre Li­be­ral Al­li­an­ce me­get hur­tigt be­nyt­te lej­lig­he­den top­skat­te­let­tel­ser. For jeg tror ik­ke, det får be­tyd­ning til at tra­ek­ke ta­ep­pet va­ek un­der re­ge­rin­gen. Så på det for, hvil­ken af­ta­le vi kan ind­gå til ef­ter­å­ret. tak­ti­ske plan er det me­get kom­pli­ce­ret.

DET ER KLASSISK, DET MEST SPAENDENDE

at der er ta­le om en pri­o­ri­te­ring af en­ten skat­te­let­tel­ser i top­pen el­ler pen­ge til vel­fa­erd. Men der er ta­le om en falsk mod­sa­et­ning. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til­by­der en ny for­de­ling af sta­dig fa­er­re mid­ler i frem­ti­den, mens vi til­by­der fle­re mid­ler at for­de­le af i frem­ti­den. Top­skat­ten er en af­gø­ren­de for­hin­dring for den va­ekst, det kra­e­ver.

MET­TE FRE­DE­RIK­SEN SI­GER,

vur­de­re, at der bli­ver ved­ta­get en skat­te­af­ta­le med en lil­le bit­te let­tel­se af top­skat­ten. El­lers får vi snart fol­ke­tings­valg. Men så kan So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes mel­ding va­e­re med til at af­slø­re, at Dansk Fol­ke­par­ti al­li­ge­vel godt kan gå med til top­skat­te­let­tel­ser, selv­om par­ti­et ik­ke øn­sker det. Så det er en me­get sne­dig ma­nøv­re af Met­te Fre­de­rik­sen.

JEG VIL STA­DIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.