Hvem vil DF dan­se med?

Met­te Fre­de­rik­sen in­vi­te­rer til par­løb mel­lem S og DF i ef­ter­å­ret for at und­gå top­skat­te­let­tel­ser og re­for­mer

BT - - DEBAT -

Det er et of­fen­sivt stra­te­gisk tra­ek fra S-for­mand Met­te Fre­de­rik­sen, når hun in­vi­te­rer DF til par­løb i ef­ter­å­ret for at und­gå top­skat­te­let­tel­ser og re­for­mer. DF kan ik­ke hol­de til at va­e­re imod et så­dant par­løb, men det er sam­ti­dig tvivl­s­omt, om det i re­a­li­te­ten vil gav­ne dem at gå med i et så­dant par­løb. Og må­ske er det en vejs­pa­er­ring for re­ge­rin­gens pla­ner for ef­ter­å­ret, men det kan og­så bli­ve en då­se­åb­ner. DEN FØR­STE TANKE, der mel­der sig, når man ser S-for­man­dens ud­spil er, at det er smart. Det er en tryk­test af DF. Sådan ser fle­re Ven­stre­folk det og­så; nu må DF vi­se, hvad de er til. Slut med at spil­le på fle­re he­ste på en gang. El­ler sagt på la­tri­na­ert dansk: af­le­ver no­get i kum­men el­ler stig af toilet­tet. SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE OG DF har før låst hin­an­den - og der­med de po­li­ti­ske mu­lig­he­der, fast. For­stå­et på den må­de, at den ene kun kan va­e­re med til det, som den an­den og­så kan og vil va­e­re med til. Der­med kan det lig­ne en dy­ster prog­no­se for re­ge­rin­gens mu­lig­he­der i ef­ter­å­ret, for bund­linj­en er som be­kendt, at hvis ik­ke Li­be­ral Al­li­an­ce får si­ne ca. fem pct. let­tel­ser på skat­ten - i top­pen - så har de i sin­de at va­el­te re­ge­rin­gen.

Men når mu­sik­ken spil­ler, så må man dan­se med den, der tog en med til fe­sten

MEN S-UDSPILLET KAN og­så po­ten­ti­elt fø­re til en skat­te­af­ta­le med bå­de S og DF og en an­den med blå blok. Det er ik­ke uta­en­ke­ligt, at S vil del­ta­ge i en af­ta­le om PSO-af­gif­ten og bo­ligskat­ten, mens man se­ne­re, som en del af en blå fi­nans­lo­vs­af­ta­le, sa­en­ker skat­ten. MEN SKAT ER ik­ke det ene­ste spørgs­mål, som Met­te Fre­de­rik­sens ud­spil tryk­te­ster, for hun af­vi­ser ri­me­lig ka­te­go­risk at pil­le ved pen­sio­nen. Det for­ven­tes, at en frem­ryk­ning af ti­m­in­gen for, hvor­når man ha­e­ver dan­sker­nes pen­sions­al­der, bli­ver en del af re­ge­rin­gens ud­spil til en 2025-plan. Det har stor be­tyd­ning for ar­bejds­ud­bud­det og der­med og­så pro­duk­ti­vi­te­ten, om re­ge­rin­gen kom­mer igen­nem med sit for­slag, men det er et sår­bart om­rå­de for DF at la­eg­ge ryg til, når S ik­ke vil. PE­TER SKAARUP FRA DF kom­men­te­re­de gan­ske rig­tigt S-for­sla­get med, at ’So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kan va­el­ge to ve­je. Den ene er at ta­ge et me­dansvar. Den an­den er at gå ef­ter et fol­ke­tings­valg og ska­be så me­get ka­os som mu­ligt’. Men der er in­gen, der si­ger, at de ik­ke kan lyk­kes med bå­de at ska­be ka­os og al­li­ge­vel ta­ge et me­dansvar.

RE­GE­RIN­GENS MU­LIG­HE­DER FOR at kom­me sik­kert igen­nem ef­ter­å­ret - som så til gen­ga­eld vil kun­ne gi­ve dem ar­bejds­ro til at gå den ful­de valg­pe­ri­o­de ud - af­ha­en­ger af den tango, Met­te Fre­de­rik­sen har budt Thu­le­sen Da­hl op til. Det vil va­e­re sva­ert at se, om de slås el­ler dan­ser un­der­vejs, men det skal nok bli­ve bå­de dra­ma­tisk og fe­jen­de flot at be­trag­te ude­fra. Imens vil Løk­ke som en an­den An­ne Laxholm spej­de ef­ter den mind­ste fod­fejl, og Hjort vil mon­te­re to sa­et bril­ler som Brit Ben­dix, så han kan be­skue ver­den med skif­ten­de per­spek­tiv.

MEN NÅR MU­SIK­KEN spil­ler, så må man dan­se med den, der tog en med til fe­sten. Der­for skal man og­så no­te­re sig, at Dansk Fol­ke­par­ti hol­der dan­se­kor­tet åbent.

Søs Ma­rie Serup, er BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.