Ki­lo­e­ne ras­ler af re­a­li­ty­dar­ling

BT - - NYHEDER -

For lidt over to uger si­den blev re­a­li­ty­stjer­nen Ama­lie Szi­get­hy mor for før­ste gang, og det ty­der ik­ke på, at kam­pen mod ba­byva­eg­ten bli­ver hård. Ki­lo­e­ne er al­le­re­de ras­let af den ny­bag­te mor, der tog 43 ki­lo på un­der gravi­di­te­ten. Det skri­ver hun til et bil­le­de på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram, der er ta­get 16 da­ge ef­ter føds­len. »Jeg ve­je­de 105 ki­lo, in­den hun kom, og nu si­ger va­eg­ten 78 ki­lo. Min startva­egt var 62 ki­lo, in­den jeg blev gravid, og jeg er 172 høj. En let­tet og stolt mor må man ger­ne va­e­re i dis­se ti­der,« skri­ver Ama­lie Szi­get­hy og gi­ver sam­ti­dig ud­tryk for, at hun gla­e­der sig til at kom­me helt til­ba­ge i form igen. Re­a­li­ty­dar­lin­gen blev kendt gen­nem tv-pro­gram­met ’Pa­ra­di­se Ho­tel’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.