Po­li­ti: Kvin­de holdt fan­get i en må­ned

BT - - NYHEDER -

MARERIDT I me­re end en må­ned blev en 71-årig kvin­de sid­ste år holdt fan­get i Oden­se af en 58-årig mand, der ud­sat­te hen­de for vold og tvang pen­ge ud af hen­de. Først da hun un­der et be­søg på da­me­toilet­tet i Ro­sen­gårds­cen­tret fik mu­lig­hed for at hen­ven­de sig til en frem­med kvin­de, slut­te­de hen­des mareridt. Den frem­me­de slog alarm, og man­den blev se­ne­re sam­me dag an­holdt i lej­lig­he­den.

Sådan ud­la­eg­ger an­kla­ge­myn­dig­he­den i hvert fald sagen, der i dag ind­le­des ved Ret­ten i Oden­se.

Det var gen­nem en dat­ings­i­de på in­ter­net­tet, at de to mød­te hin­an­den. Den 58-åri­ge, der har sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let si­den an­hol­del­sen, har iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet fri­heds­be­rø­vet kvin­den fra 28. au­gust til 1. ok­to­ber 2015.

Un­der til­fan­ge­ta­gel­sen, som fo­re­gik i man­dens lej­lig­hed i Oden­se, skal han blandt an­det ha­ve slå­et hen­de, ta­get kva­e­ler­tag på hen­de og spyt­tet hen­de i an­sig­tet.

»Iføl­ge til­ta­len er mo­ti­vet, at han vil­le ha­ve pen­ge ud af hen­de,« si­ger se­ni­o­r­ankla­ger Hen­ning Chri­sti­an­sen fra Fyns Po­li­ti.

Man­den er an­kla­get for at ha­ve få­et kvin­den til at over­fø­re mindst 91.200 kro­ner til ham selv og hans svi­ger­søn og til at gi­ve sin bil til svi­ger­søn­nen.

Sam­let set er den 58-åri­ge til­talt for fri­heds­be­rø­vel­se, vold med ka­rak­ter af mis­hand­ling, død­strus­ler, rø­ve­ri, ulov­lig tvang, af­pres­ning og bed­ra­ge­ri. Over­vå­get kon­stant Sagen er iføl­ge an­kla­ger Hen­ning Chri­sti­an­sen spe­ci­el, da kvin­den og­så er ble­vet fri­heds­be­rø­vet på tu­re uden for lej­lig­he­den sam­men med den til­tal­te.

»Hun har ik­ke tur­det for­la­de ham på grund af vold og trus­ler. Op­fat­tel­sen er iføl­ge til­ta­len, at han har over­vå­get hen­de og kon­trol­le­ret hen­de kon­stant.«

Over­våg­nin­gen gik iføl­ge an­kla­ge­ren ud på, at man­den lyt­te­de til kvin­dens te­le­fon­sam­ta­ler og tjek­ke­de sms’er fra hen­des te­le­fon, før de blev af­sendt, samt kon­fi­ske­re­de hen­des mo­bil­te­le­fon om nat­ten.

For­u­den fa­engsels­straf kra­e­ver an­kla­ge­myn­dig­he­den, at den til­tal­te skal ud­vi­ses af Dan­mark.

Man­den er op­rin­de­ligt fra Ser­bi­en, men har bo­et i Dan­mark i en år­ra­ek­ke. Hun har/ritzau/ ik­ke tur­det for­la­de ham på grund af vold og trus­ler. Op­fat­tel­sen er iføl­ge til­ta­len, at han har over­vå­get hen­de og kon­trol­le­ret hen­de kon­stant

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.