HIL­LARY FØRER KLART

BT - - NYHEDER -

FORSPRING Hil­lary Cl­in­ton har en so­lid fø­ring på om­kring ot­te pro­cent­po­int over Do­nald Trump i en ny me­nings­må­ling fra Was­hin­g­ton Post og ABC News, skri­ver AFP. I må­lin­gen står Cl­in­ton til at få 50 pro­cent af stem­mer­ne, mens Trump står til at få 42 pro­cent.

Må­lin­gen, der er ble­vet gen­nem­ført de før­ste fi­re da­ge i au­gust, fø­jer sig til en ra­ek­ke go­de re­sul­ta­ter for Cl­in­ton i me­nings­må­lin­ger­ne hen over den se­ne­ste uge.

Et gen­nem­snit af de se­ne­ste me­nings­må­lin­ger på hjem­mesi­den Re­alClearPo­li­ti­cs vi­ser, at Cl­in­ton har en fø­ring på 6,9 pro­cent­po­int.

Den de­mo­kra­ti­ske kan­di­dat vandt øget til­slut­ning ved par­ti­kon­ven­tet i slut­nin­gen af juli, mens Trump har mi­stet ter­ra­en ef­ter fle­re kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser i de se­ne­ste uger. I må­lin­ger fo­re­ta­get blandt va­el­ge­re, som sand­syn­lig­vis vil gå til stem­m­eur­ner­ne ved pra­esi­dentval­get i novem­ber, har Cl­in­ton en fø­ring på 51 mod Trumps 44 pro­cent. Ny kurs i bag­lan­det Do­nald Trump aen­dre­de i we­e­ken­den kurs og er­kla­e­re­de sin støt­te til frem­tra­e­den­de par­ti­fa­el­ler, som han hav­de lagt af­stand til i en pe­ri­o­de pra­e­get af til­ta­gen­de split­tel­se i sit bag­land i det re­pu­bli­kan­ske par­ti.

Ef­ter da­ge med fal­den­de po­pu­la­ri­tet­stal og tab af støt­te fra le­den­de re­pu­bli­ka­ne­re har Trump slå­et til lyd for en­hed i par­ti­et, og han har gi­vet sin støt­te til par­ti­fa­el­len Paul Ry­an, der ka­em­per for at bli­ve gen­valgt til Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus.

Han er­kla­e­rer og­så sin støt­te til se­na­to­rer­ne Jo­hn McCain og Kel­ly Ay­ot­te, som han og­så hav­de di­stan­ce­ret sig fra.

»Det er vo­res fa­el­les mis­sion at gø­re USA stort igen. Jeg støt­ter og står bag vo­res for­mand for Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus, Paul Ry­an. Han er en god mand og en god fyr. Vi er må­ske ue­ni­ge om et par ting, men vi er mest eni­ge,« sag­de Trump. Jeg støt­ter og står bag vo­res for­mand for Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus, Paul Ry­an. Han er en god mand og en god fyr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.