Dansk tv’s kri­mi­far

BT - - NAVNE -

Brødre­ne Thors­boe skrev ’Lands­by­en’ sam­men i åre­ne fra 1991 til 1995, men ef­ter­hån­den skul­le de to ta­lent­ful­de ma­nuskript­for­fat­te­re ha­ve mu­lig­hed for at skri­ve med hver sit al­bu­e­rum. Pe­ter Thors­boe fort­sat­te lidt i sam­me gen­re, da han for Zen­tro­pa skrev TV2’s lan­ge se­rie ba­se­ret på Morten Korch. Han for­ny­e­de de gam­le hi­sto­ri­er uden at for­rå­de dem og skab­te en suc­ces, der var me­re kunst­ne­risk end pu­bli­kums­ba­se­ret, som ’Lands­by­en’’ hav­de va­e­ret det.

Der­fra blev tem­po­et sat op. Ik­ke skri­ve­tem­po­et, men far­ten i det, der blev vist på la­er­re­det. Da Ni­els Ar­den Oplev gav de dan­ske tv-se­ri­er et kraf­tigt skud adre­na­lin med ’Rej­se­hol­det’, skrev Pe­ter Thors­boe de spaendende kri­mi­nal­hi­sto­ri­er, der var grund­la­get, og i de ef­ter­føl­gen­de ti år stod der Pe­ter Thors­boe på de stør­ste og vig­tig­ste dan­ske tv-se­ri­er. Hårdtspar­ken­de action Rap­pe ’Rej­se­hol­det’ kan na­ep­pe un­der­vur­de­res som pej­le­ma­er­ke for en ny tid, og ’Ør­nen’ var sta­dig im­po­ne­ren­de, hårdtspar­ken­de actionhånd­va­erk med fi­ne ka­rak­te­rer.

Per­son­ligt brød jeg mig min­dre om den ef­ter­føl­gen­de ’Livvag­ter­ne’, men det er im­po­ne­ren­de, at Pe­ter Thors­boe har vun­det en ame­ri­kansk Em­my for al­le tre se­ri­er i ka­te­go­ri­en ’Bed­ste ik­ke-ame­ri­kan­ske dra­ma­se­rie’. Den be­drift har in­gen an­dre ma­nuskript­for­fat­te­re gjort ham ef­ter.

Selv om sta­tu­et­ter­ne ser godt ud på ka­min­hyl­den, i skri­ve­kon­to­ret, el­ler hvor de nu end står, er jeg dog sik­ker på, at Pe­ter Thors­boe lu­ner sig me­re ved det fak­tum, at man na­e­sten 15 år ef­ter se­ri­ens ska­bel­se sta­dig kan gen­se ’Rej­se­hol­det’ uden på no­gen må­de at krum­me ta­e­er. Det sam­me kan ik­ke helt si­ges om ’Ant­hon­sen’.

Når en mar­kant ska­ben­de per­son fyl­der 70 år, kan man godt dis­ku­te­re kunst­ne­risk arv uden at va­e­re alt for fla­bet.

Selv om Pe­ter Thors­boe al­le­re­de ge­ba­er­de­de sig i te­a­trets og fil­mens ver­den i bå­de i 1960er­ne og 1970er­ne, var det først, da han fik sin ud­dan­nel­se som ma­nuskript­for­fat­ter på Film­sko­len i 1983, at han så småt be­gynd­te at sa­et­te sig va­ri­ge kunst­ne­ri­ske spor.

De spor er så ty­de­li­ge, at vi snildt kan til­gi­ve, at han en­gang skrev ma­nuskript til fil­men ’Krystal­bar­net’, der kun solg­te 814 bi­o­graf­bil­let­ter.

Det er ik­ke man­ge fle­re end det an­tal men­ne­sker, der stod på den brut­to­li­ste, Pe­ter Thors­boe hav­de un­der over­vej­el­se, da han for ny­lig be­gynd­te plan­la­eg­nin­ger­ne til sin 70 års fød­sels­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.