Hånd­bold­host skyl­let ned med en Fuglsang

BT - - OL I RIO -

STØT­TE men­ta­li­te­ten skul­le li­ge til­pas­ses, men vi mø­der og­så en lidt aty­pisk mod­stan­der, der spil­ler me­get ag­gres­sivt. Så det hand­le­de om at fin­de ti­m­in­gen,« si­ger Mi­cha­el Dam­gaard. Skidt start Dam­gaard kom ind fra an­den halv­legs start, og han var med til at sen­de Dan­mark på sej­rs­kurs, da de før­ste syv mi­nut­ter af an­den halv­leg blev vun­det 5-0. Det var vig­tigt, for det er ik­ke me­re end et par år si­den, at dan­sker­ne kom skidt fra start ved VM i Qa­tar, hvor åb­nings­kam­pen blev spil­let uaf­gjort mod net­op Ar­gen­ti­na.

»Vi hav­de et dår­ligt re­sul­tat mod Ar­gen­ti­na ved VM for to år si­den, og når det så er ta­et i før­ste halv­leg, bli­ver det lidt for­kram­pet nog­le gan­ge. Men de før­ste fem mi­nut­ter ta­ger lidt af det,« si­ger Morten Ol­sen.

De dan­ske hånd­bold­dren­ge fik sendt guld­drøm­me­ne no­gen­lun­de på vej, og de gik og­så på ba­nen med ik­ke ba­re de bra­si­li­an­ske fans i ryg­gen (de er vist ik­ke så vil­de med Ar­gen­ti­na), men og­så med det boost, som Jakob Fuglsangs sølv­me­dal­je i cyk­ling hav­de gi­vet dem. Fejre­de sølv­me­dalj­en For da­gen in­den kam­pen mod Ar­gen­ti­na hav­de og­så hånd­bold­her­rer­ne va­e­ret med til at fejre Fuglsang. De tog imod ham i OL-by­en, da han hav­de va­e­ret for­bi Team Dan­marks ho­tel på Co­pa­ca­ba­na.

»Vi stod og ven­te­de på Jakob, da han kom. Vi stod ne­de på kon­to­ret og ven­te­de, hvor han så li­ge var der i ti mi­nut­ters tid, in­den han skul­le over at spi­se. Der er ik­ke no­get at si­ge til, hvis han var sul­ten der,« si­ger Mi­cha­el Dam­gaard med et grin og for­tal­te, hvor­dan de op­le­ve­de Fuglsangs suc­ces.

»Vi var på vej hjem fra tra­e­ning, og så fik vi et par mel­din­ger om, hvor­dan det gik. Al­le var jub­len­de gla­de, da vi hør­te, han hav­de få­et en sølv­me­dal­je. For man ved, hvor me­get hver ene­ste udø­ver til OL har knok­let for at op­nå en me­dal­je. Ba­re det, at no­gen får det, er helt fan­ta­stisk og vi­ser, at Dan­mark gør no­get rig­tigt.« Sam­men­hold Og det gør Dan­mark ind­til vi­de­re – og mens der er ju­bel i Dan­mark, er der støt­te i Rio. Chris An­ker Sø­ren­sen og Thor­b­jørn Ole­sen var i hvert fald beg­ge med til at jub­le, da dan­sker­ne hen­te­de den før­ste hånd­bold­sejr ved OL.

»Det er det fan­ta­sti­ske ved sådan et OL her. Det er et sam­men­hold uden li­ge. Stil­le og ro­ligt kan man ma­er­ke, at vi kom­mer ta­et­te­re og ta­et­te­re på hin­an­den, ef­ter folk må­ske har va­e­ret lidt ge­ner­te i star­ten. Når vi mø­der hin­an­den i spi­sesa­len, hil­ser vi pa­ent, hvor vi i star­ten må­ske kig­ge­de lidt ned i jor­den. I ken­der alt til de der ice bre­a­kers og de bar­ri­e­rer, man skal over, før man rig­tig be­gyn­der at snak­ke sam­men,« si­ger Dam­gaard.

Nu skal sam­men­hol­det så brin­ge Dan­mark end­nu ta­et­te­re en kvart­fi­na­le. Det kan ske i mor­gen, når Tu­nesi­en er na­e­ste mod­stan­der ved OL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.