Ra­cer­he­sten bag smilet

BT - - OL I RIO -

MEDALJEJAGT Smi­len­de og so­ci­al på jor­den, men in­de­luk­ket og kri­ge­risk i van­det. Lad dig ik­ke nar­re af det sø­de smil. Mie Ø. Ni­el­sen er en ’ra­cer’. I nat kan hun – for­ud­sat at hun nat­ten til i dag som for­ven­tet kva­li­fi­ce­re­de sig til fi­na­len i 100 me­ter ryg – hen­te kar­ri­e­rens før­ste olym­pi­ske me­dal­je.

I en al­der af ba­re 19 er nord­jy­den al­le­re­de i gang med sit an­det OL, men den­ne gang er for­ud­sa­et­nin­ger­ne og for­vent­nin­ger nog­le helt an­dre end i Lon­don, hvor hun in­di­vi­du­elt måt­te nø­jes med ind­le­den­de he­at. Sådan er det ik­ke i år. Som ny­bagt eu­ro­pa­me­ster i Lon­don og VM­bron­ze­vin­der i Ka­zan sid­ste år er Mie Ø. Ni­el­sen blandt fa­vo­rit­ter­ne i 100 me­ter ryg. Det har helt klart va­e­ret et godt år. Det be­vi­ser, at jeg godt kan va­e­re med, og at jeg kan, når jeg skal om me­re.

Selv forta­el­ler Mie Ø. Ni­el­sen, at hen­des fora­el­dre har haft en stor be­tyd­ning for, hvor langt hun al­le­re­de er kom­met i kar­ri­e­ren. Li­ge­som bå­de ven­ner, hold­kam­me­ra­ter og i sa­er­de­les­hed hen­des tra­e­ner, Eylei­fur ’Lei­fi’ Jóhan­nes­son. Men som en­hver te­e­na­ger er der og­så pe­ri­o­der, hvor ’de gam­le’ bli­ver for me­get.

»Mi­ne fora­el­dre kan godt blan­de sig for me­get, hvor jeg ba­re ta­en­ker: Det skal I la­de va­e­re med. I er ik­ke mi­ne tra­e­ne­re. Det glem­mer de nog­le gan­ge, og det kan va­e­re en ne­ga­tiv si­de«. Sva­ert at hol­de sig i ro Det er Ben­ny Ni­el­sen ud­ma­er­ket klar over, men når man har va­e­ret blandt ver­dens bed­ste og er kon­kur­ren­ce­men­ne­ske til be­net, er det sva­ert.

»Det kan jo ik­ke und­gås, at man snak­ker om svøm­nin­gen. Og selv­føl­ge­lig kom­mer man ind på nog­le ting, hvor hun må­ske fø­ler, man tra­e­der hen­de lidt over ta­e­er­ne. Men sådan er det. Man kan jo hel­ler ik­ke va­e­re fod­bold­far og ik­ke dis­ku­te­re, hvad der ske­te i lø­bet af fod­bold­kam­pen,« for­kla­rer Ben­ny Ni­el­sen, der dog (på­står han) er ble­vet langt bed­re til at hol­de sig i ro i bag­grun­den.

Det vil han dog na­ep­pe gø­re i af­ten, hvor Mie Ø. Ni­el­sen med al sand­syn­lig­hed tra­e­der op på start­skam­me­len til fi­na­len i 100 me­ter ryg. På jagt ef­ter end­nu en olym­pisk me­dal­je til fa­mi­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.