De olym­pi­ske flygt­nin­ge

For før­ste gang no­gen­sin­de del­ta­ger en ra­ek­ke at­le­ter på et flygt­nin­ge­hold – ’Team Re­fu­gee’ – for­di de er på flugt fra de­res hjem­land på grund af krig og øde­la­eg­gel­se

BT - - OL I RIO - Sø­ren Paa­ske | spa@sporten.dk

De olym­pi­ske le­ge er nor­malt for­bun­det med mas­ser af tra­di­tio­ner, men le­ge­ne i Rio by­der på et indslag, der er sit før­ste af slagsen i den lan­ge OL-hi­sto­rie. Der er nem­lig et ’land’ – el­ler me­re kor­rekt et hold – med, som er af en helt spe­ci­elt støb­ning.

Den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mi­te (IOC) har valgt at ud­ta­ge 10 at­le­ter, der al­le er på flugt fra de­res hjem­land un­der nav­net ’Team Re­fu­gee Olym­pic At­hle­tes’ – el­ler ’Team ROA’. De har for­ladt blandt an­det Syds­u­dan og Sy­ri­en på grund af blo­di­ge bor­ger­kri­ge og har få­et politisk asyl i an­dre lan­de, og un­der nor­ma­le om­sta­en­dig­he­der vil­le de der­for ik­ke kun­ne del­ta­ge ved OL.

Men for at sa­et­te fo­kus på den glo­ba­le flygt­nin­ge­kri­se og gi­ve al­le ver­dens flygt­nin­ge håb om et bed­re liv har IOC ud­ta­get de 10 at­le­ter, som stil­ler op un­der det of­fi­ci­el­le olym­pi­ske flag.

»Dis­se flygt­nin­ge har in­tet hjem, in­tet hold, in­tet flag, in­gen na­tio­nalsang. Vi gi­ver dem et hjem i den olym­pi­ske by sam­men med an­dre at­le­ter fra he­le ver­den. Det er og­så et sig­nal til det in­ter­na­tio­na­le sam­fund om, at flygt­nin­ge er vo­res med­men­ne­sker og en be­ri­gel­se af vo­res sam­fund,« har IOC-pra­esi­dent Tho­mas Bach sagt om ud­ta­gel­sen af at­le­ter­ne.

BT pra­e­sen­te­rer her flygt­nin­ge­hol­dets 10 at­le­ter, der har haft en an­der­le­des og langt me­re dra­ma­tisk vej til le­ge­ne end de fle­ste an­dre OL-del­ta­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.