HAN VAART DERIGEN

Ra­fa­el van der Vaart stjal end­nu en gang fo­kus i Her­ning, da han for an­den hjem­me­kamp i streg sam­men med sin far og mel­lem­mand Mik­kel Beck­mann be­søg­te MCH Are­na

BT - - SUPERLIGA - Farzam Abol­hos­se­i­ni | faab@sporten.dk

Det så ud, som om det var en ’do­ne de­al’. FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, der i pau­sen af kam­pen mod Brønd­by be­stemt ik­ke hav­de no­get at jub­le over, for­di hans hold var bag­ud 0-1, gik op i VIP-lo­un­gen, og kort tid ef­ter hav­de tv-ka­me­ra­er fan­get ham og stjer­nen Ra­fa­el van der Vaart gi­ve hånd, kram­me og gø­re de ting, man nu gør, når to men­ne­sker fejrer en stor ting.

Men Ra­fa­el van der Vaart er end­nu ik­ke en mand, der kom­mer til at mod­ta­ge løn i Her­ning, for­sik­rer Claus Ste­in­le­in ef­ter den uaf­gjor­te 3-3-kamp.

»Der var in­gen­ting i det. Han skul­le kø­re, før kam­pen var slut, og jeg var ba­re op­pe og si­ge far­vel til ham i pau­sen. Jeg har ef­ter­hån­den mødt ham man­ge gan­ge, så jeg gav ham ba­re en high fi­ve.«

Det for­lød, at I in­den kram­me­ne hav­de kig­get på je­res te­le­fo­ner, som om der var fal­det no­get på plads?

»Nej, der er in­gen­ting, der er fal­det på plads. Det er fuld­sta­en­dig ta­get ud af den blå luft. Jeg gik amok over den fan­ta­sti­ske kamp, der end­te 3-3 og som var en ka­em­pe pro­fi­le­ring af Su­per­liga­en.«

Hvad er de sid­ste ting, der mang­ler med ham så?

»Det er øko­no­mi. Det ta­ger den tid, det ta­ger. Al­le skal gi­ve sig og ta­ge lidt.«

Har du fun­det de pen­ge, der skal til?

»Så hav­de vi jo luk­ket den,« si­ger Claus Ste­in­le­in om Ra­fa­el van der Vaart, der har en af­ta­le på to år me­re i Be­tis til en årsløn på an­gi­ve­ligt 15 mil­li­o­ner kro­ner.

Iføl­ge ryg­ter­ne for­hand­les der om, at han skal ha­ve halv­de­len med for at ri­ve sin kon­trakt over og der­ef­ter skri­ve un­der på en årsløn på om­kring tre mil­li­o­ner kro­ner i FC Midtjyl­land.

Claus Ste­in­le­in, det ly­der me­re, som om det er Be­tis, der ik­ke vil gi­ve ham de pen­ge, han vil ha­ve for at op­ha­e­ve med dem?

»Det er os al­le sam­men, der skal lø­se op­ga­ven,« for­kla­rer FCM-bos­sen og sa­et­ter end­nu en streg un­der, at en af­ta­le ik­ke er så ta­et på, som man skul­le tro.

»Nej, han er mest kom­met her­op, for­di han helt vildt ger­ne selv vil­le se den­ne kamp og var i Am­ster­dam. Men det er og­så et ud­tryk for, at vi for­hand­ler. Hvis vi ik­ke tro­e­de på, at vi kun­ne nå til enig­hed, hav­de han nok va­e­ret an­dre ste­der. Men der­for er der sta­dig et godt styk­ke. Det ved van der Vaart, og det ved vi. Det ved Be­tis og­så. Jeg tror sta­dig på det.«

Det sam­me gør FC Midtjyl­lands ch­eftra­e­ner, Jess Thorup, der ef­ter kam­pen mod Brønd­by er­kend­te, at han godt kun­ne bru­ge for­sta­er­k­nin­ger til en trup, der el­lers vi­ste sin klas­se og bred­de, da Jess Thorup be­nyt­te­de sig af sin ba­enk og med go­de ind­skift­nin­ger af Paul Onu­a­chu og Rilwan Has­san fik sit hold til at kom­me til­ba­ge fra bå­de 0-1 og 1-3.

»Som ch­eftra­e­ner har man al­tid en øn­ske­li­ste el­ler to, og det er mit job som ch­eftra­e­ner at pres­se på for at få no­get nyt ind. Men jeg hol­der for mig selv, hvad jeg snak­ker med Claus (Ste­in­le­in, red.) om,« si­ger Jess Thorup, der ger­ne ser Ra­fa­el van der Vaart på tra­e­nings­ba­ner­ne i det midtjy­ske.

»Det er in­gen hem­me­lig­hed, at vi har haft mø­der med ham, og det har jeg da og­så haft. Sådan fo­re­går det jo. Jeg ved godt, at det lig­ger på et an­det bord nu, men mig be­kendt er der no­get vej end­nu.«

Hvad har i di­ne sam­ta­ler med Ra­fa­el van der Vaart over­be­vist dig om, at han skal til skif­te til jer?

»Det er in­gen hem­me­lig­hed, at det vig­tig­ste for mig har va­e­ret, at Ra­fa­el van der Vaart har haft lyst til at kom­me til­ba­ge og over­be­vi­se kri­ti­ker­ne om, at han ik­ke er fa­er­dig på top­plan. Han kan se, at han ik­ke er fa­er­dig med at vi­de­re­ud­vik­le – og­så med de un­ge men­ne­sker, vi har. Han har lyst til at over­be­vi­se al­le men­ne­sker om, at han kan bli­ve ved med at spil­le på højt ni­veau, og det skal han ger­ne kun­ne hja­el­pe med i Midtjyl­land, hvis vi i øv­rigt bli­ver eni­ge om de ting (der mang­ler, red.).«

I af­tes så det et øje­blik ud, som om der ik­ke mang­le­de me­re, men det gjor­de der alt­så, slog FC Midtjyl­land fast.

FOTO: HEN­NING BAGGER

Mens FCM og Brønd­by ud­ka­em­pe­de en krig på ba­nen, sad Ra­fa­el van der Vaart (ind­sat foto th.) vi MCH-Are­nas sky­boks med sin far (tv.) og sin agent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.