Me­re Puk­kipower

BT - - SUPERLIGA - MÅLRAEV Farzam Abol­hos­se­i­ni | faab@sporten.dk

10 mål i ni kam­pe. Det er fa­cit for Te­emu Puk­ki, der mod FC Midtjyl­land score­de sit an­det hat­tri­ck på tre da­ge og over­gik an­tal­let af scor­in­ger i sid­ste sa­e­sons Su­per­liga med et mål.

Jo, der er så san­de­lig kom­met po­wer i puk­ki’en igen, men fin­nen kun­ne al­li­ge­vel ik­ke la­de va­e­re med at ae­r­gre sig ef­ter 3-3-kam­pen mod FC Midtjyl­land. Dels smed Brønd­by en 3-1-fø­ring fi­re mi­nut­ter før tid, og dels bra­end­te han selv en stor chan­ce, da FC Midtjyl­land hav­de ud­lig­net.

»Jeg skal jo sco­re et mål me­re, så vi kun­ne få de tre po­int. Hvis man kan va­e­re skuf­fet ef­ter tre mål, er det den fø­lel­se, jeg har li­ge i øje­blik­ket.«

Men seks mål på tre da­ge?

»Ja, jeg ved det. Det har jeg al­drig prø­vet før. Jeg er glad for det. Jeg har få­et en god start på sa­e­so­nen, og det skal jeg fort­sa­et­te med,« si­ger Te­emu Puk­ki og for­kla­rer sin suc­ces med, at hol­det øver et nyt sy­stem un­der tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger.

»I det her sy­stem er det bed­re for mig, for­di vi spil­ler med to an­gri­be­re, og jeg har en ved min si­de, og det vir­ker godt. Men vi skul­le ha­ve holdt fo­kus i dag og få­et de tre po­int, men vi gav to straf­fes­park va­ek, så det er skuf­fen­de, at vi smed de tre po­int,« ly­der det fra Te­emu Puk­ki, hvis tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger ger­ne hav­de set ham sco­re på mini­mum en af to sto­re chan­ce, han bra­end­te i over­ti­den.

Hol­der op med at spil­le

»Han hav­de chan­cen for at sco­re num­mer fi­re og num­mer fem i slut­nin­gen. Han score­de tre mål og la­ve­de et vi­dun­der­ligt styk­ke ar­bej­de som de an­dre, men man skal al­drig stop­pe med at spil­le før det sid­ste fløjt, for man ved al­drig, hvad der kan ske,« si­ger Ale­xan­der Zor­ni­ger, som god­ken­der hol­dets pra­e­sta­tio­ner i sa­e­son­star­ten, men hol­der fo­kus på spil­let.

»Det er an­den kamp i tra­ek i Su­per­liga­en (2-2 mod Hor­sens, red.), at vi hol­der op med at spil­le vo­res spil, ef­ter vi er kom­met for­an med to mål, så der­for er jeg en smu­le skuf­fet. Vi har få­et to po­int i snit, og det er flot, men jeg be­kym­rer mig me­re om, hvor­dan gut­ter­ne spil­ler.«

FOTO: HEN­NING BAGGER Te­emu Puk­ki var igen skarp for­an mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.