Pog-ban­ko­ver­før­sel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MEGA-TRANSFER Nog­le si­ger 90 mil­li­o­ner pund – an­dre si­ger hund­re­de. Uan­set hvad, ty­der alt på, at der kom­mer en ny mand på top­pen af li­sten over hi­sto­ri­ens dy­re­ste fod­bold­spil­le­re. Som­me­rens stør­ste og mest om­tal­te transfer na­er­mer sig sin af­slut­ning. Blot et la­e­ge­tjek re­ste­rer, in­den den fran­ske bla­eks­p­rut­te, Paul Pogba, skif­ter Ju­ven­tus ud med Man­che­ster Uni­ted for en pris, der om­sat til god, hård dansk va­lu­ta ram­mer mel­lem 790 og 875 mil­li­o­ner kro­ner.

Ja, den har vi hørt før, ta­en­ker du nok. Men den­ne gang skul­le den va­e­re god nok. Der er ik­ke ta­le om en hi­sto­rie fra hver­ken et en­gelsk el­ler ita­li­ensk me­die. Nej, det er skam Man­che­ster Uni­ted selv, der nu af­slø­rer, at midt­ba­ne­spil­le­ren kom­mer til den en­gel­ske stor­klub.

»Paul Pogba har få­et til­la­del­se til at gen­nem­gå et la­e­ge­tjek for at fa­er­dig­gø­re sin transfer fra Ju­ven­tus til Man­che­ster Uni­ted,« lød det kort­fat­tet i en med­del­el­se fra den en­gel­ske klub søn­dag ef­ter­mid­dag.

Få ti­mer se­ne­re sup­ple­re­de Man­che­ster Uni­ted-ma­na­ger, José Mourin­ho, med end­nu en be­kra­ef­tel­se.

»Det er fan­ta­stisk, at så god en spil­ler kom­mer til os. En­de­lig har vi ham. Han kom­mer til et vin­den­de hold. Et hold, der har vun­det dets se­ne­ste to kam­pe. I FA Cup’en og i dag. Så han skal ar­bej­de hårdt for at kom­me på hol­det,« lød det fra po­rtu­gi­se­ren over for den en­gel­ske tv-ka­nal BT Sport. »Jeg ta­ler me­get snart« Al­li­ge­vel bør det dog va­e­re mu­ligt for man­den, der bli­ver ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler for­an Ga­reth Ba­le og Cri­sti­a­no Ro­nal­do, at til­ka­em­pe sig en plads på Uni­ted-hol­det. Og­så selv om hans kom­men­de klub søn­dag vandt sa­e­so­nens før­ste tro­fae, da Zla­tan Ibra­him­ovic blev mat­chvin­der i Com­mu­ni­ty Shield-kam­pen mel­lem sid­ste års FA Cup-vin­der og Kas­per Sch­mei­chels mester­hold, Lei­ce­ster.

Pogba gla­e­der sig i hvert fald til at la­de bå­de fød­der­ne – og en an­den le­gem­s­del – lø­be ef­ter som­mer fyldt med ryg­ter.

»Når for man­ge men­ne­sker ta­ler, er der in­gen, der for­står. Jeg ta­ler me­get snart,« skrev den 23-åri­ge fransk­mand søn­dag på Twit­ter.

Når han ta­ler, bli­ver det ef­ter alt at døm­me med en rød dja­e­vel på bry­stet og en rød trøje i na­er­he­den. Navn: Paul La­bi­le Pogba Født: 15. marts 1993 Fø­de­by: Lag­ny-sur-Mar­ne, Frank­rig Høj­de: 1.91 m Se­ne­ste klub:

Ju­ven­tus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.