Er det Emi­lies trøje?

Frivillige fandt i går en trøje, der an­gi­ve­ligt lig­ner den, Emilie Meng bar

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­ka­er Pet­ter­sen | pett@bt.dk

Un­der en ef­ter­søg­ning af 18-åri­ge Emilie Meng fandt frivillige i går en sort trøje, der umi­sken­de­ligt min­der om den, hun hav­de på, da hun for­svandt for cir­ka fi­re uger si­den. Trøj­en blev fun­det, da 25-30 frivillige fra Fa­ce­book­grup­pen For­s­vund­ne Per­so­ner i går en­de­vend­te Kor­sør og om­egn end­nu en gang. Selv­om po­li­ti­et er gla­de for det po­ten­ti­el­le spor, er det usik­kert, om trøj­en til­hø­rer den for­s­vund­ne te­e­na­ger. Det forta­el­ler stif­te­ren af grup­pen So­fie Søn­derup.

»Vi har fun­det en sort trøje, der lig­ner den, som Emilie hav­de på, da hun for­svandt. Ved­kom­men­de, der fandt trøj­en, gjor­de, som hun hav­de få­et be­sked på og trak sig til­ba­ge idet, hun så trøj­en og kon­tak­te­de po­li­ti­et, så de kun­ne af­hen­te den og sik­re be­vis­ma­te­ri­a­le,« si­ger So­fie Søn­derup til BT.

Grup­pen fandt an­gi­ve­ligt trøj­en ved et sti­sy­stem i den syd­li­ge del af Kor­sør. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger blev trøj­en fun­det ta­et på Kor­sør Lystskov og Kor­sør Nor, der er en sø ta­et på by­en. Sydsja­el­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti er nu i fuld gang med at un­der­sø­ge, om den er ma­gen til den, Emilie Meng hav­de på.

Ef­ter­forsk­nings­le­der Ma­ri­an­ne Ro­ed øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om re­sul­ta­ter­ne af de fo­re­lø­bi­ge un­der­sø­gel­ser.

»Jeg vil ik­ke kom­men­te­re de ef­fek­ter, som vi får ind­le­ve­ret. Det sker af hen­syn til den vi­de­re ef­ter­forsk­ning af sagen,« si­ger Ma­ri­an­ne Ro­ed til TV Øst.

Den un­ge te­e­na­ger blev sidst set søn­dag den 10. juli klok­ken fi­re om mor­ge­nen, hvor hun tog af­sked med si­ne to ve­nin­der og ven på Kor­sør Sta­tion ef­ter en by­tur i Sla­gel­se. I mod­sa­et­ning til ven­ner­ne, der tog en taxa hjem fra sta­tio­nen, valg­te Emilie Meng at gå de få ki­lo­me­ter hjem til fora­el­dre­nes hus i Kor­sør by­mid­te.

Klok­ken 9.30 skul­le hun va­e­re mødt på ar­bej­de som kir­kesan­ger i Kor­sør Kir­ke, men hun mød­te al­drig op.

I fi­re uger har po­li­ti­et og frivillige ef­ter­søg­nings­hold ledt ef­ter hen­de i skov og krat. Dro­ner, spor­hunde og selv clair­voy­an­te er ble­vet brugt i be­stra­e­bel­ser­ne på at fin­de Emilie Meng, og i går ef­ter­mid­dag kig­ge­de dyk­ke­re ef­ter hen­de ved åer og sø­er i om­rå­det.

So­fie Søn­derup ma­er­ker, at op­bak­nin­gen til ef­ter­søg­nin­ger­ne da­ler, jo la­en­ge­re tid der går uden et gen­nem­brud i sagen. Hun hå­ber der­for, at trø­je­fun­det kan gi­ve nog­le svar.

Gårs­da­gens ef­ter­søg­ning var den fem­te i ra­ek­ken for For­s­vund­ne Per­so­ner. Vil ik­ke slip­pe sagen »I dag (i går, red.) mød­te kun 25-30 per­so­ner op. Det er ik­ke man­ge, men al­le yde­de en stor ind­sats. Vi ma­er­ker dog, at op­bak­nin­gen til at fort­sa­et­te ef­ter­søg­nin­ger­ne ik­ke li­ge­frem er vok­sen­de,« si­ger So­fie Søn­derup.

»Jeg har bo­et i Kor­sør de se­ne­ste da­ge, men nu skal jeg hjem til min fa­mi­lie, der sav­ner mig. Jeg slip­per dog ik­ke sagen, og duk­ker der no­get nyt op, tra­e­der grup­pen til igen,« fort­sa­et­ter hun.

Emilie Mengs fa­mi­lie har sam­let pen­ge ind til en du­sør til den, der kan bi­dra­ge med opkla­ren­de nyt i sagen. For­le­den over­før­te en ano­nym do­nor 60.000 kro­ner, så den sam­le­de du­sør nu er op­pe på 100.000 kro­ner. Der­u­d­over har pro­duk­tions­bu­reau­et DK­pun­chli­ne spon­se­ret ef­ter­lys­nings­pla­ka­ter, som ha­en­ger for­skel­li­ge ste­der i lan­det.

FOTO: MORTEN BØGH

Frivillige fra grup­pen For­s­vund­ne Per­so­ner fandt i går en trøje, der lig­ner den, Emilie var iført, da hun for­svandt.

Frivillige fra ef­ter­søg­nings­grup­pen ’For­s­vund­ne Per­so­ner’ fandt i går ef­ter­mid­dag den sor­te trøje ved et sti­sy­stem mel­lem Kor­sør Lystskov og Kor­sør Nor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.