Ek­sem­pel B:

Sy­ste­met aen­dres til én skat

BT - - NYHEDER -

VINDERE: Hu­se­je­re TABERE: Lej­lig­hed­s­e­je­re. Hu­se­je­re langt fra sto­re by­er. En mu­lig løs­ning er at sam­le grund­skyld og ejen­doms­va­er­diskat til én sam­let skat, som ind­kra­e­ves på bag­grund af den va­er­di, som hu­se­ne og lej­lig­he­der­ne hand­les til, alt­så de fak­ti­ske han­delspri­ser. Mo­del­len har iføl­ge eks­per­ter­ne den for­del, at bo­li­ge­jer­ne rent fak­tisk kan gen­nem­skue skat­ten, idet va­er­di­fastsa­et­tel­sen – som man be­ta­ler skat af – ger­ne skul­le lig­ge ta­et på han­delspri­sen. Af­ha­en­gig af den kon­kre­te ud­form­ning vil det be­ty­de en hø­je­re ejen­doms­skat for lej­lig­hed­s­e­jer­ne, mens hu­se­jer­ne en­ten vil skul­le be­ta­le det sam­me el­ler må­ske lidt min­dre, for­di sta­ten nu får et stør­re prove­nu fra lej­lig­hed­s­e­jer­ne. En sam­let skat kan dog be­ty­de, at hu­se­je­re i Ud­kants­dan­mark, der i dag har en lav grund­skyld, kan op­le­ve en stig­ning i skat.

Det er dog langt­fra upro­ble­ma­tisk at la­ve det nu­va­e­ren­de sy­stem om til en sam­let bo­ligskat. Blandt an­det har kom­mu­ner­ne for­skel­lig grund­skyldspro­mil­le, og har man købt et dyrt hus i en kom­mu­ne med en lav grund­skyldspro­mil­le i den for­vent­ning, at den la­ve skat var ‘en del af hand­len’, så ri­si­ke­rer én sam­let ejen­doms­skat at aen­dre på det­te og hu­se­je­ren ri­si­ke­rer at stå med bå­de et dyrt hus og en dyr skat.

Sam­me pro­blem kan ram­me en lej­lig­hed­s­e­jer, som li­ge har købt en dyr lej­lig­hed, og som så ri­si­ke­rer sti­gen­de ejen­doms­skat. Pro­ble­met kan dog lø­ses ved at ind­fø­re ek­sem­pel­vis et skat­te­fradrag og lang­som ind­fas­ning af den øge­de skat. Det er en ka­em­pe gyser, for­di det er åben­lyst, at der skal gø­res no­get ved sy­ste­met, men po­li­ti­ker­ne er ban­ge for at ge­ne­re bo­li­ge­jer­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.