En gyser

BT - - NYHEDER -

skyl­den lidt en ‘bla­ck box’, hvis ind­hold man ik­ke ken­der nu. Der­for er den og­så et rets­sik­ker­heds­ma­es­sigt pro­blem, for­di bo­li­ge­jer­ne ik­ke aner, hvad de be­skat­tes af,« si­ger Mik­kel Hø­egh fra BRFkre­dit.

Han me­ner, at en sam­men­la­eg­ning af de to nu­va­e­ren­de skat­ter grund­skyld og ejen­doms­va­er­diskat til én skat er et ‘sand­syn­ligt sce­na­rie’. ’Fed­tes po­li­tisk igen­nem’ Curt Li­lie­gre­en er ik­ke helt så sik­ker, blandt an­det for­di der og­så er an­dre skat­tere­for­mer i spil, blandt an­det let­tel­ser i top­skat­ten.

»Jeg tror desva­er­re, at det gam­le sy­stem fort­sa­et­ter med en ny vur­de­rings­me­to­de, og at det så fed­tes po­li­tisk igen­nem, ved at al­le bli­ver til­go­de­set, og der bli­ver skru­et på nog­le af de knap­per, der al­le­re­de ek­si­ste­rer. Men uden et grund­la­eg­gen­de op­gør med det nu­va­e­ren­de ejen­doms­skat­te­sy­stem.«

»Der er er for man­ge bol­de i luf­ten li­ge nu, og det er me­get kom­pli­ce­ret, for­di vi på en el­ler an­den må­de sid­der i sup­pe­dasen, og det er sva­ert at kom­me ud igen, for­di pri­ser­ne har ind­ret­tet sig ef­ter det nu­va­e­ren­de sy­stem,« si­ger han.

En sid­ste mu­lig­hed ta­ger af­sa­et i et kon­ser­va­tivt for­slag med helt at drop­pe det nu­va­e­ren­de sy­stem og er­stat­te det med en skat på ge­vin­sten ved salg af ejer­bo­lig. Det er dog na­ep­pe et for­slag, der er po­li­tisk vil­je til at gen­nem­fø­re li­ge nu.

SÅ­DAN RAMMES DU BT har sam­men med bo­li­gø­ko­nom Mik­kel Hø­egh fra BRFkre­dit og pro­jek­t­di­rek­tør Curt Li­lie­gre­en fra Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den­cen­ter set på de tre mu­li­ge sce­na­ri­er, der er for de nye bo­ligskat­ter. Hvem er vindere og hvem er tabere?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.