Ek­sem­pel C:

Skat af fortje­ne­sten

BT - - NYHEDER -

VINDERE: Al­le, ind­til de sa­el­ger. TABERE: Sa­el­ge­re af ejer­bo­li­ger. De Kon­ser­va­ti­ve har stil­let et for­slag om, at sta­ten i ste­det for lø­ben­de be­skat­ning be­skat­ter ge­vin­sten ved et salg. En mo­del, der er kon­tro­ver­si­el, for­di den vil gø­re fuld­sta­en­dig op med den nu­va­e­ren­de må­de at be­skat­te ejen­dom­me på i Dan­mark. Me­to­den er dog me­get brugt i an­dre lan­de, blandt an­det Sve­ri­ge. Beskat­nings­mo­del­len er ret­fa­er­dig i den for­stand, at den be­ty­der, at bo­li­ge­je­ren først be­ta­ler i det øje­blik, ved­kom­men­de har pen­ge mel­lem ha­en­der­ne. Sy­ste­met bli­ver set som so­ci­alt ret­fa­er­digt. Jo stør­re ge­vin­sten er, des me­re skal bo­li­ge­je­ren nem­lig be­ta­le i skat i kro­ner og øre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.