Dan­ske kro­ner går til Fin­land

BT - - NYHEDER -

KRO­NER OG ØRE 987 til 1014. Sed­ler har va­e­ret gang­bar va­lu­ta si­den 1700-tal­let.

I de se­ne­re år er ef­ter­spørgs­len ef­ter sed­ler og mønt­er fal­det, i takt med at be­ta­ling med kort og mo­bil er vun­det frem. Sam­ti­dig er de nye sed­ler me­re slidsta­er­ke, og der­for kan det ik­ke la­en­ge­re be­ta­le sig for Na­tio­nal­ban­ken selv at stå for pro­duk­tio­nen. Man for­ven­ter at op­nå en sam­let be­spa­rel­se på 100 mio. kr. frem til 2020 ved at kø­be tryk­ning og pra­eg­ning af sed­ler og mønt­er i ud­lan­det. Kri­ti­ske stem­mer For­man­den for HK it, me­die og in­du­stri, Ul­la Jep­pe­sen, me­ner, at Na­tio­nal­ban­kens be­slut­ning er me­get pro­ble­ma­tisk.

»Jeg tviv­ler på, at man kan op­ret­hol­de sik­ker­he­den om­kring no­get så vi­talt som pro­duk­tio­nen af vo­re sed­ler og mønt­er, når det frem­over skal fo­re­gå i ud­lan­det. Dan­marks Na­tio­nal­bank vil ik­ke frem­la­eg­ge de be­reg­nin­ger, der lig­ger til grund for be­slut­nin­gen, men jeg tviv­ler på, at der for ek­sem­pel er ta­get høj­de for ud­gif­ter til den eks­per­ti­se, der skal kva­li­tets­sik­re pro­duk­tio­nen og ud­gif­ter til sik­ring af pen­ge­trans­por­ter. Spørgs­må­let er, om der over­ho­ve­det vil va­e­re ta­le om en be­spa­rel­se,« si­ger hun.

Dansk Fol­ke­par­tis fi­nansord­fø­rer René Chri­sten­sen be­kla­ger be­slut­nin­gen.

»Vi sy­nes, det er et tab. Det­te her hand­ler ik­ke kun om øko­no­mi, men og­så om kul­tur og na­tio­nal­fø­lel­se. Stolt­he­den over, at kon­ge­lig mønt tryk­kes i Dan­mark, går tabt, og man kan fryg­te, at sik­ker­he­den sva­ek­kes. Dan­ske pen­ge­sed­ler har ry for at va­e­re me­get van­ske­li­ge at for­fal­ske. Spørgs­må­let er dog, om vi kan gø­re no­get ved det. Som jeg for­står det, er be­slut­nin­gen truf­fet af Na­tio­nal­ban­kens di­rek­tion. Vi har et armsla­eng­de­prin­cip, og der­for kan vi som po­li­ti­ke­re ik­ke rig­tig blan­de os i det,« si­ger René Chri­sten­sen. Unikt hånd­va­erk går tabt Sed­del­tryk og mønt­pro­duk­tion er unik­ke hånd­va­erk, som man ik­ke kan ud­dan­ne sig til, op­ly­ser Ul­la Jep­pe­sen.

»Det fo­re­går ved si­de­mands­o­p­la­e­ring, og jeg er me­get be­kym­ret over den vi­den, der går tabt, når pro­duk­tio­nen stop­per. Hvis man om nog­le år for­try­der og vil gø­re be­slut­nin­gen DAN­MARK om, er den nød­ven­di­ge eks­per­ti­se en­ten gå­et på pen­sion el­ler spredt for al­le vin­de,« si­ger HK-for­man­den.

Hun no­te­rer sig, at ad­skil­li­ge virk­som­he­der de se­ne­re år har hjem­ta­get uden­land­sk pro­duk­tion på grund af le­ve­rings- og kva­li­tets­pro­ble­mer.

»På den bag­grund kan man godt un­dre sig over, at Dan­marks Na­tio­nal­bank FIN­LAND blindt lø­ber ri­si­ko­en, når det dre­jer sig om vo­res al­le sam­mens pen­ge,« si­ger hun.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Na­tio­nal­ban­ken til sa­gen in­den avi­sens de­ad­li­ne. Na­tio­nal­ban­ken si­ger dog i en ud­ta­lel­se, som Mint of Fin­land har ud­sendt, at den fin­ske virk­som­hed har gi­vet det øko­no­misk mest for­del­ag­ti­ge til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.