50 dra­ebt un­der sam­men­stød

BT - - NYHEDER -

Man­ge men­ne­sker er dra­ebt i sam­men­stød mel­lem po­li­ti­et og kri­ti­ke­re af re­ge­rin­gen i det cen­tra­le Etio­pi­en.

Nyheds­bu­reau­er­ne Reuters og AFP ci­te­rer op­po­si­tions­kil­der og diplo­ma­ter for at op­ly­se, at hen­holds­vis 33 og 50 er dra­ebt un­der uro­lig­he­der­ne i re­gio­nen Oro­mia.

»Vi har mod­ta­get rap­por­ter om, at mel­lem 48 og 50 de­mon­stran­ter er dra­ebt i Oro­mia. Dødstal­let kan va­e­re hø­je­re, for­di der var man­ge sår­e­de,« si­ger Me­re­ra Gu­di­na, der er le­der for op­po­si­tions­par­ti­et Oro­mi­as Fol­ke­kon­gres til AFP.

En diplo­mat be­kra­ef­ter over for nyheds­bu­reau­et, at 49 er dø­de un­der sam­men­stø­de­ne.

»Det sy­nes at ha­ve va­e­ret min­dre og tem­me­lig uor­ga­ni­se­re­de pro­te­ster spredt over he­le om­rå­det,« si­ger diplo­ma­ten, der øn­sker at va­e­re ano­nym.

Nog­le af sam­men­stø­de­ne nå­e­de helt ind til ho­ved­sta­den Ad­dis Abe­ba. Uro­lig­he­der af den­ne art er sja­eld­ne i Etio­pi­en. Re­ge­rin­gen reg­nes som en af de mest un­der­tryk­ken­de og re­strik­ti­ve i Afri­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.