To ud af tre spi­ser for lidt fuldkorn

BT - - NYHEDER -

SUNDE KORN Hvis du sy­nes, fuld­korns­pas­ta og hav­re­gryn sma­ger tørt og ke­de­ligt, kan det va­e­re en god idé at ta­en­ke på al­ter­na­ti­ve kil­der til at få fuldkorn i din kost. Fø­de­va­re­sty­rel­sen an­be­fa­ler, at voks­ne dan­ske­re spi­ser mindst 75 gram fuldkorn om da­gen. De se­ne­ste år er vi ge­ne­relt ble­vet bed­re til at spi­se de små, sunde korn, men langt de fle­ste dan­ske­re har brug for me­re fuldkorn.

Kun 30 pro­cent af den voks­ne be­folk­ning spi­ser den an­be­fa­le­de dag­li­ge ra­tion, vi­ser en un­der­sø­gel­se fra DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet.

Fuldkorn er vig­tigt for vo­res ge­ne­rel­le sund­hed og har en fore­byg­gen­de ef­fekt mod blandt an­det tarm­kra­eft, hjer­te-kar-syg­dom­me og di­a­be­tes.

Men i ste­det for at sa­et­te den sto­re ko­st­om­la­eg­ning i gang, kan du star­te med at gå ef­ter det or­an­ge fuld­kornslogo, når du hand­ler,« si­ger Sus­an­ne Dunch, er­na­e­rings­fag­lig me­d­ar­bej­der i Fø­de­va­re­sty­rel­sen.

Der fin­des i dag 684 pro­duk­ter med fuld­kornslog­o­et.

Hav­re­gryn og rug­brød er to go­de kil­der til fuldkorn. Hvis du spi­ser en po­r­tion hav­re­gryn til mor­gen­mad og to ski­ver fuld­korns­rug­brød om da­gen, er dit fuld­korns­be­hov da­ek­ket, op­ly­ser Sus­an­ne Dunch. Dan­sker­ne ved for lidt Men fak­tisk er det kun 39 pro­cent af dan­sker­ne, der ved, at hav­re kan va­e­re fuldkorn, og end­nu fa­er­re ved, at byg og spelt kan va­e­re fuldkorn, vi­ser en un­der­sø­gel­se som YouGov fo­re­tog for Fuld­korns­part­ner­ska­bet i 2016.

Hvis du hver­ken spi­ser rug­brød el­ler hav­re­gryn, kan det va­e­re en god idé at sup­ple­re med fuldkorn på an­dre må­der.

»Det kan bat­te me­get at gå over til fuld­korns­pas­ta. Hvis man ik­ke er vant til spi­se fuld­korns­pas­ta, kan man vaen­ne sig til det ved grad­vist at blan­de den al­min­de­li­ge pas­ta op med fuld­kornsva­ri­an­ten, si­ger Sus­an­ne Dunch.

»Når man skal la­ve fri­ka­del­ler el­ler fars­brød, kan man bru­ge hav­re­gryn i ste­det for mel,« si­ger Sus­an­ne Dunch.

Hvis man vil ha­ve me­re fuldkorn, er al­le kor­n­ty­per go­de at spi­se, uan­set om kor­ne­ne er he­le, kna­ek­ke­de, val­se­de el­ler ma­let til mel, op­ly­ser Ka­ren Leth, mad- og må­l­tids­kon­su­lent i Kost- og Er­na­e­rings­for­bun­det.

»Fuld­korns­rug­brød er en god kil­de til fuldkorn. Men man kan og­så få da­gens fuldkorn via lyst fuld­korns­h­ve­de­brød, kna­sen­de fuld­kornsk­na­ek­brød, brød­sti­cks og fuld­kornscrou­to­ner,« si­ger Ka­ren Leth.

Ka­ren Leth fo­re­slår og­så at la­ve sa­la­ter med kog­te og ger­ne ma­ri­ne­re­de he­le el­ler kna­ek­ke­de korn af hve­de-, hir­se-, byg- el­ler rug­ker­ner.

Børn mel­lem 4 og 10 år be­hø­ver kun 40-60 gram fuldkorn om da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.