Kom­tes­sen blev mor for tred­je gang

BT - - NYHEDER -

FØD­SEL der i øv­rigt va­re­de tre ti­mer og iføl­ge par­ret selv gik gan­ske nemt.

Dren­gen er kom­tes­se Jo­sep­hin­es tred­je barn — men det før­ste hun får sam­men med ka­e­re­sten Ken­neth Sch­midt. Skilt ef­ter 16 år Jo­sep­hine har si­ne to an­dre børn, Cla­ra og Juli­us, sam­men med eks­man­den Tho­mas Sch­midt. De to for­lod hin­an­den ef­ter 16 års ae­g­te­skab til­ba­ge i 2014.

»Vi glem­te sim­pelt­hen hin­an­den i far­ten. Da mi­ne fora­el­dre dø­de, be­gynd­te pro­ces­sen med at tøm­me hus og alt det der. Da det stod på, så jeg na­er­mest min sø­ster me­re, end jeg så min egen fa­mi­lie. Der be­gynd­te vi at gli­de la­en­ge­re og la­en­ge­re fra hin­an­den. Til sidst føl­te jeg mig kvalt og pres­set op i en krog,« lød det den­gang fra Jo­sep­hine af Ro­sen­borg til BT.

Jo­sep­hine af Ro­sen­borg mi­ste­de sin far, Grev Chri­sti­an, som tab­te kam­pen mod kra­ef­ten i maj 2013, 70 år gam­mel. Knap syv må­ne­der ef­ter dø­de hen­des mor, Gre­vin­de Anne Dor­te, der i en al­der af 66 år og­så mi­ste­de li­vet til kra­eft. En ube­skri­ve­lig sorg for Jo­sep­hine af Ro­sen­borg og hen­des fa­mi­lie. Og en sorg, der i sid­ste en­de kom til at su­ge gni­sten ud af ae­g­te­ska­bet med ge­ma­len Tho­mas Sch­midt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.