No­vo Nor­disk mi­ste­de 31 mil­li­ar­der kro­ner me­re man­dag

BT - - NYHEDER -

Der var in­gen sol­strejf for No­vo Nor­disks ak­tio­na­e­rer man­dag ef­ter en tung, tung fre­dag. Man­dag dyk­ke­de ak­tien med 3,6 pro­cent til 318 kro­ner ef­ter et fald på over 10 pro­cent fre­dag.

Det sva­rer til, at No­vo Nor­disk på to han­dels­da­ge er ble­vet 125 mil­li­ar­der kro­ner min­dre va­erd. Man­da­gens del af fal­det er på 30,6 mil­li­ar­der kro­ner.

Ned­t­u­ren star­te­de fre­dag, da No­vo Nor­disks regn­skab for før­ste hal­vår bød på en grim over­ra­skel­se.

Pris­pres­set og kon­kur­ren­cen på mar­ke­det for di­a­be­tes­be­hand­ling i USA, ver­dens stør­ste og mest lu­kra­ti­ve af slagsen, er hår­de­re end ven­tet.

Der­for måt­te No­vo Nor­disk ned­ju­ste­re si­ne for­vent­nin­ger til he­le året. For en al­le­re­de dyr ak­tie er det gift for in­ve­ste­rings­ly­sten, da det sam­ti­dig ska­ber tvivl om de kom­men­de års over­skud.

»Man­da­gens fald, me­ner jeg, er en slags ef­ter­døn­ning fra fre­dag. Man­ge sto­re og lang­sig­te­de in­ve­sto­rer kom ik­ke ud fre­dag, og det gjor­de de så i dag.

Der­u­d­over har der va­e­ret fle­re ned­ju­ste­rin­ger af kurs­mål og an­be­fa­lin­ger fra en stri­be ban­ker,« si­ger in­ve­ste­rings­ø­ko­nom hos Nord­net Per Han­sen.

Han me­ner dog ik­ke, at man nød­ven­dig­vis skal hol­de snit­ter­ne fra No­vo Nor­disk-ak­tier.

»De ti­der, hvor No­vo Nor­disk vok­se­de med 10 pro­cent om året, er nok slut. Men det er sta­dig et sta­er­kt sel­skab på den lan­ge ba­ne,« vur­de­rer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.