Net­tet stram­mes om De Ly­se­rø­de Pan­te­re

BT - - NYHEDER -

NA­E­STE GE­NE­RA­TION at smadre mon­trer med. På min­dre end et mi­nut hav­de de stjå­let ae­del­sten til en va­er­di af 400.000 eu­ro, cir­ka tre mil­li­o­ner kro­ner.

Imid­ler­tid vi­ste po­li­ti­et, at ju­vel­ban­den ik­ke er usår­lig. Po­li­ti­et hav­de få­et et tip og ven­te­de på De Ly­se­rø­de Pan­te­re, der blev an­holdt, da de var i fuld gang med de­res for­bry­del­se.

En er­kla­e­ring fra po­li­ti­et har iføl­ge lo­ka­le me­di­er ef­ter­føl­gen­de sagt, at tip­pet kom i for­bin­del­se med et sam­ar­bej­de mel­lem spansk, ser­bi­sk og tysk po­li­ti.

I er­kla­e­rin­gen hed­der det og­så, at al­le an­hold­te er af ser­bi­sk her­komst.

Ban­den fik sit navn i 2003 ef­ter et rø­ve­ri i Lon­don, hvor en ju­vel blev gemt i en då­se skøn­heds­cre­me, så­dan som det ske­te med ju­vel­en ’Den Ly­se­rø­de Pan­ter’ i filmen af sam­me navn i 1963. Lon­don-kup­pet var på en må­de ty­pisk for ban­den. Et kup på et sted, hvor ver­dens ri­ge­ste bol­trer sig. Som i Du­bai, i Tokyo, Pa­ris og den fran­ske ri­vi­e­ra.

Der var an­dre ken­de­tegn. Kup­pe­ne var godt plan­lagt, de ske­te hur­tigt og vold­somt. En an­holdt pan­ter skal i et fransk fa­engsel en­gang ha­ve for­talt, at ban­den hol­der et mål un­der op­syn døg­net rundt i ti da­ge op til et kup. Tid­li­ge­re sol­da­ter Myn­dig­he­der­ne me­ner, at ty­ve­ne er tid­li­ge­re of­fi­ce­rer fra Bal­kan-kri­ge­ne i be­gyn­del­sen af 1990er­ne. Det er over­ve­jen­de ser­be­re.

Man­ge smug­le­de hem­me­ligt for­sy­nin­ger ind i be­lej­re­de by­er. Det gav er­fa­rin­ger, som si­den er brugt til at plyn­dre smyk­ke­bu­tik­ker.

I et for­søg på at få ban­den bag lås og slå op­ret­te­de In­ter­pol i 2007 et sam­ar­bej­de, Pro­ject Pink Pant­her, hvor po­li­ti­et i for­skel­li­ge lan­de ud­veks­le­de in­for­ma­tio­ner.

Iføl­ge In­ter­pols hjem­mesi­de er JU­VEL­BAN­DEN Ban­den fik sit navn af bri­tisk po­li­ti i 2003, da man fandt en di­a­mant fra et rø­ve­ri i en då­se an­sigtscre­me – ko­pi­e­ret fra et rø­ve­ri i filmen ’The Pink Pant­her’ (Den Ly­se­rø­de Pan­ter).

Har iføl­ge po­li­ti­et om­kring 220 med­lem­mer, bun­det sam­men af fa­mi­li­er og til­hørs­for­hold til lands­by­er i Nis-om­rå­det i det syd­li­ge Ser­bi­en.

Uklart om ban­den har en egent­lig le­del­se, el­ler om for­skel­li­ge net­va­erk og grup­per ope­re­rer uaf­ha­en­gigt af hin­an­den. Man­ge med­lem­mer har en for­tid som sol­da­ter i kri­ge­ne på Bal­kan.

Har iføl­ge In­ter­pol be­gå­et 380 va­eb­ne­de rø­ve­ri­er fra 1999 til 2015. Sam­le­de ud­byt­te sa­et­tes til 334 mil­li­o­ner eu­ro, 2,5 mil­li­ar­der kro­ner. pro­jek­tet luk­ket i år, men In­ter­pol hja­el­per fort­sat via si­ne sa­ed­van­li­ge ka­na­ler.

Fi­nan­ci­al Ti­mes har talt med Ha­va­na Mar­king, der i 2013 la­ve­de et do­ku­men­tar­pro­gram om ban­den. Hun fik sa­er­lig ad­gang til nog­le af med­lem­mer­ne og si­ger, at der nu er tegn på spra­ek­ker.

De nye ge­ne­ra­tio­ner af ju­velty­ve er ik­ke så dyg­ti­ge som de gam­le. Plan­la­eg­nin­gen er dår­li­ge­re, fle­re bli­ver an­holdt.

Et med­lem har i øv­rigt for­talt hen­de, at ban­den pla­ges af, at Ser­bi­en og Mon­te­ne­gro er be­gyndt at slå hår­de­re ned på or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet for at bli­ve op­ta­get i EU. Hun si­ger dog og­så, at ban­den kan an­det end at stja­e­le ju­vel­er.

»Den vir­ke­li­ge år­sag til suc­ces er for­bin­del­ser til at sa­el­ge ju­vel­er­ne igen. Det er ik­ke sva­ert at stja­e­le en di­a­mant. Det er me­get sva­ert at sa­el­ge den sik­kert.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.