Ja, DF er en stor flok po­li­ti­ske pla­tug­ler

BT - - NYHEDER -

FREDDY BLAK

få for­nuf­ti­ge og dyg­ti­ge men­ne­sker i Dansk Fol­ke­par­ti. Men re­sten hop­per ba­re med på vog­nen, si­ger al­drig no­get, nik­ker og rej­ser sig og klap­per, når par­ti­for­man­den kom­mer. Der står jeg af. Det, som tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Poul Nyrup (S) sag­de, var flot, og jeg vil bak­ke ham op i det he­le vej­en igen­nem.

DER ER NOG­LE DANSK FOL­KE­PAR­TI HAR DE MÅ GER­NE

Dansk Fol­ke­par­ti har få­et man­ge stem­mer, som de mis­bru­ger groft ved ik­ke at ta­ge an­svar få­et man­ge stem­mer, som de mis­bru­ger groft ved ik­ke at ta­ge an­svar. Vi kan ik­ke sto­le på dem. Jeg ken­der Dansk Fol­ke­par­ti fra al­le de år, jeg har va­e­ret i po­li­tik. Og når par­ti­et op­fø­rer sig så po­puli­stisk, plat og gra­en­sen­de til det ra­ci­sti­ske, kan vi ik­ke ha­ve no­get med dem at gø­re, hvis der ba­re er en smu­le til­ba­ge af vo­res an­sta­en­dig­hed i det par­ti, jeg meld­te mig ind i. Så jeg kan på in­gen må­de sym­pa­ti­se­re med Met­te Fre­de­rik­sens (S) idé om at sam­ar­bej­de med DF.

ha­ve de­res hold­nin­ger, men So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne skal ik­ke sym­pa­ti­se­re med dem. DF har talt for mus­lim­stop i en år­ra­ek­ke, hvil­ket er uhyr­ligt. Par­ti­et vil ha­ve, at man skal ge­ne­ra­li­se­re og ge­ne­re alt, der er an­der­le­des. Det er et så uhyg­ge­ligt men­ne­ske­syn, at det skri­ger til him­len. De­res va­el­ge­re har lyt­tet til det po­puli­sti­ske og har ik­ke al­tid ta­enkt sig om. Hvis So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne går og le­f­ler i rø­ven på DF og le­ger »DF light«, be­gyn­der folk jo at tro, at det er så­dan, vi er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.