Nej, de er i høj grad sam­ar­bejds­part­ne­re

BT - - NYHEDER -

MAT­TI­AS TESFAYE

stort par­ti, og man kan al­tid fin­de nog­le hist og her, der sta­dig me­ner, at DF ik­ke er stu­e­re­ne. Men det er ri­me­lig main­stream i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, at vi sam­ar­bej­der med dem, vi er eni­ge med. Nog­le gan­ge er vi ret ue­ni­ge med DF, men det er vi jo og­så nog­le gan­ge med En­heds­li­sten og Al­ter­na­ti­vet.

VI ER ET MEN JEG ER POUL NYRUP RAS­MUS­SEN

for­holdt sig den­gang til, at Pia Kja­ers­gaard (DF) vil­le straf­fe ind­van­dre­re kol­lek­tivt ved at straf­fe he­le fa­mi­li­er, hvis en en­kelt per­son hav­de be­gå­et kri­mi­na­li­tet. Jeg er me­get enig med Poul Nyrup i, at det var fuld­sta­en­dig på må­nen.

ue­nig med Nyrup i, at Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke er stu­e­re­ne. Det blev sagt i for­bin­del­se med, at den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­ring skul­le star­te fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne, hvor man ik­ke hav­de in­vi­te­ret Dansk Fol­ke­par­ti med. Jeg er til gen­ga­eld 110 pct. enig med vo­res for­mand Met­te Fre­de­rik­sen, der nu si­ger, at vi ik­ke skal va­e­re for fi­ne til at sam­ar­bej­de med DF, når vi til­sy­ne­la­den­de er eni­ge med dem. Jeg har nu sid­det i Fol­ke­tin­get i et år, og DF er et af de par­ti­er, jeg har ar­bej­det mest sam­men med. Bå­de når det har hand­let om er­hverv­s­ud­dan­nel­ser og ud­la­en­din­gepo­li­tik, som jeg selv ar­bej­der mest med. Det er ved at va­e­re man­ge år si­den, at nog­le so­ci­al­de­mo­kra­ter og DFe­re men­te, at de to par­ti­er ik­ke kan sam­ar­bej­de. Jeg har ik­ke op­le­vet det i min tid på Chri­sti­ans­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.