Når li­cen­sen går på bør­sen

BT - - NYHEDER -

Rå mu­skel­kraft i public ser­vi­ce­magt­de­mon­stra­tion. Det tun­ge­ste skyts rul­let frem i en OL-da­ek­ning, som al­drig er set vil­de­re. Hur­ti­ge­re, hø­je­re, sta­er­ke­re er må­ske nok OL-mot­to­et, men det gør sig i den grad og­så ga­el­den­de i tv-me­di­e­bil­le­det. Bå­de som kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter DR og TV2 imel­lem, men og­så som selv­for­sta­er­ken­de må­le­in­stru­ment på egen plat­form, hvor tv, ra­dio og web i eget hus na­er­mest ka­em­per om at fyl­de mest.

PANELET Må­ske det i vir­ke­lig­he­den er den al­go­rit­me, man fra po­li­tisk hold skul­le kig­ge lidt na­er­me­re på

MAN SKUL­LE VA­E­RE et skarn, og­så som li­cens­fi­nan­si­e­ret me­di­e­hus, hvis man ik­ke ud­nyt­te­de lej­lig­he­den og be­gi­ven­he­den til at vi­se, hvad man kan. Ik­ke blot i et vå­ben­kapløb med kon­kur­ren­ter­ne, men og­så som net­op den pa­ra­de­di­sci­plin at vi­se, hvad man kan, når det ga­el­der. De olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro er i sig selv utak­nem­me­li­ge på den kon­to, og tv-de­len på bå­de DR og TV2 ram­mer let sig selv i fo­den med før­na­evn­te skyts, for­di tids­for­skel­len ik­ke er spe­ci­elt for­del­ag­tig for se­er­tal­le­ne. Ik­ke mindst nu, hvor som­mer­fe­ri­en for de fle­stes ved­kom­men­de er for­bi, og mad­pak­ker og sen­ge­tid vin­der over Je­a­net­te Ot­te­sen li­ve i en 100-me­ter-but­ter­fly-fi­na­le ved tre-ti­den om nat­ten. DER­FOR FÅR WEB- el­ler net­de­len en stør­re rol­le i da­ek­nin­gen, og kon­kur­ren­cen skal stå i et end­nu sta­er­ke­re felt med og­så skrif­tens me­di­eud­by­de­re ved front­linj­en. Hvem la­ver den bed­ste ’mens du sov’-da­ek­ning, hvor DR og TV2 har en na­tur­lig for­del i sit le­ven­de bil­le­de-ak­kom­pag­ne­ment. Men he­ri gem­mer sig og­så en del af den an­den kamp i nat­ten, som Dansk Fol­ke­par­ti har lan­ce­ret op til OL. En prø­ve­bal­lon med vis­hed om re­ge­rings­ryg­vind i be­stra­e­bel­ser­ne på at ska­e­re dybt i DRs svul­men­de kon­kur­ren­cemus­k­ler. Kni­ven skal iføl­ge par­ti­et fjer­ne en fjer­de­del af mu­skel­kraf­tens 3,7 mil­li­ar­der sto­re års­bud­get. Med et an­er­ken­den­de nik fra kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der om at be­va­e­ge sig i selv­sam­me ret­ning i ef­ter­å­ret, når han kom­mer med sit eget ud­spil til et nyt me­di­e­for­lig. OG MENS DF fort­sa­et­ter med let­te­re uti­dig re­dak­tio­nel ind­blan­ding i, hvor og hvad de fo­re­stil­ler sig, DR skal ska­e­re va­ek, og mens dag­bla­de­ne Kurt Las­sen, Na­e­sten 50.000 per­so­ner ri­si­ke­rer at mi­ste ydel­ser på grund af kra­vet. Har der va­e­ret tid nok for folk til at skaf­fe nok ar­bejds­ti­mer? him­ler op om den kon­kur­ren­ce­forvri­den­de dr.dk-ak­ti­vi­tet, lan­ce­re­de DR i sid­ste uge sin før­ste egent­li­ge virk­som­heds­pro­fil på Fa­ce­book. Her har pro­gramvirk­som­he­den i åre­vis be­nyt­tet plat­for­men til at prom­ove­re en­kelt­pro­gram­mer, hi­sto­ri­er og ka­na­ler, men nu går DR all in på Fa­ce­book med en ge­ne­rel vel­komst- og de­bat­si­de. ALT IMENS FA­CE­BOOK fi­re da­ge for­in­den pra­e­sten­te­re­de end­nu et re­kord­s­tort kvar­tals­regn­skab. Fa­ce­book og Goog­le spi­ser me­di­e­hu­se­nes pro­jek­te­re­de an­non­ce­ind­ta­eg­ter til mor­gen­mad. Og DR øger til sta­dig­hed sin til­ste­de­va­e­rel­se på den gen­nem­kom­merci­a­li­se­re­de og langt­fra po­li­tisk el­ler etisk neut­ra­le ame­ri­kan­ske me­di­e­p­lat­form. Alt­så, Fa­ce­book er no­get na­er så­kaldt ga­te­ke­e­per for DR. Det er mig ube­gri­be­ligt. MÅ­SKE DET I vir­ke­lig­he­den er den al­go­rit­me, man fra po­li­tisk hold skul­le kig­ge lidt na­er­me­re på, in­den man for al­vor hi­ver i ska­eg­get på Hr. Ska­eg ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.