Fora­el­der?

BT - - NYHEDER -

age­re hand­ler im­pulsivt, og der­for er det en god idé at kom­me dis­se si­tu­a­tio­ner i for­kø­bet og gi­ve dem en vej ud. Sig f.eks.: »Hvis du sid­der i en bil med ae­l­dre ven­ner, der kø­rer for sta­er­kt, så sig, at jeg har skre­vet, at du skal kom­me hjem nu.« Lad dem ’sen­de skyl­den vi­de­re’ på dig. 4: Al­liér dig med an­dre fora­el­dre An­dre fora­el­dre sy­nes og­så, at det er sva­ert at blan­de sig. Tag der­for tra­fik op på fora­el­dre­mø­det, og lav even­tu­elt ret­nings­linjer for he­le klas­sen. 5: Se på di­ne eg­ne tra­fik­va­ner Hvis du selv le­ver op til de råd, du gi­ver, er der langt stør­re chan­ce for, at dit barn ef­ter­le­ver dem. Selv hos helt små børn klin­ger et bud­skab hult, hvis ik­ke bud­brin­ger selv føl­ger det. Brug der­for selv cy­kel­hjelm, og und­lad at bru­ge mo­bi­len i tra­fik­ken. Den er hi­sto­risk po­pu­la­er og gra­tis. Men der er i bog­sta­ve­lig­ste for­stand mil­li­ar­der på spil, når det hand­ler om den ver­den­s­oms­pa­en­den­de suc­ces Poké­mon GO. Caféer, som med et tryl­leslag får nye ga­e­ster, elek­tro­nik­ka­e­der, der plud­se­lig sa­el­ger kas­se­vis af de så­kald­te ‘po­wer­banks’ (trans­portab­le op­la­de­re), og de tre gi­gan­ter - Nin­ten­do, Goog­le og Ap­ple - der al­le op­le­ver re­kord­s­to­re om­sa­et­nin­ger, ef­ter he­le ver­den er gå­et Poké­mon-amok.

Poké­mon GO ge­ne­re­rer iføl­ge ana­ly­se­fir­ma­et App An­nie på dag­lig ba­sis 70 mio. kr., imens ana­ly­se­hu­set Sen­sor Towers iføl­ge jp.dk vur­de­rer, at ind­tje­nin­gen de sid­ste 30 da­ge har ud­gjort om­kring 1,34 mia. kr. Pen­ge­ne til­fal­der isa­er gi­gan­ter­ne Nin­ten­do, Goog­le og Ap­ple.

Det er nem­lig mu­ligt at til­kø­be gen­stan­de i spil­let, der gør det let­te­re at fan­ge poké­mons. Ek­sem­pel­vis kan man kø­be 20 bol­de for ot­te kr., som man skal ka­ste på po­ké­mo­nen for at fan­ge den. Når så­dan et køb fo­re­ta­ges, får Goog­le el­ler Ap­ple 30 pro­cent af be­lø­bet. De re­ste­ren­de 70 pro­cent af be­lø­bet bli­ver for­delt mel­lem de tre fir­ma­er, der har va­e­ret sam­men om ap­pen: Nin­ten­do, Poké­mon Com­pa­ny, der har ret­tig­he­der­ne til Poké­mon, og Ni­an­tic Inc, der har ud­vik­let spil­let. Gla­de cafée­je­re Det er dog ik­ke kun de sto­re gi­gan­ter, der gni­der sig i ha­en­der­ne. Poké­mon GO har nem­lig skabt grøn­ne tal hos alt fra den gla­de cafée­jer til den elek­tro­nik­ka­e­de, der lukre­rer på, at ap­pens sto­re strøm­for­brug får

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.