Lis dø­de på van­dre­tur

BT - - NYHEDER -

SNUBLEULYKKE

Ob­duk­tio­nen har kon­klu­de­ret, at hun dø­de som føl­ge af en ulyk­ke, og da po­li­ti­et ude­luk­ker, at hun blev of­fer for en for­bry­del­se, er ef­ter­forsk­nin­gen luk­ket ned. Styr­te­de i en dyb kløft Po­li­ti­et op­ly­ser og­så, at ulyk­ken ske­te i et om­rå­de, som van­dre­re an­be­fa­les at hol­de sig fra.

»På et tids­punkt har de for­ladt stien og den af­ma­er­ke­de ru­te,« si­ger en pres­se­tals­per­son fra Gu­ar­dia Ci­vil.

Lis Ni­ko­la­j­sen styr­te­de plud­se­lig i en to-tre me­ter dyb kløft. Hen­des mand krav­le­de med det sam­me ned til hen­de og prø­ve­de at rin­ge ef­ter hja­elp.

Han kun­ne dog ik­ke få sig­nal, og det var der­for først, da en for­bi­pas­se­ren­de hør­te man­dens råb om hja­elp, at red­ning­s­tje­ne­ster blev til­kaldt. På det tids­punkt var der iføl­ge Cro­ni­ca Ba­lear gå­et fem til seks ti­mer.

Ulyk­ken ske­te på et så ufrem­kom­me­ligt sted, at red­nings­mand­ska­bet måt­te be­nyt­te sig af en he­li­kop­ter for at bjer­ge li­get.

Lis Ni­ko­la­j­sen ef­ter­la­der sig fi­re børn og sin mand, der ejer et en­tre­pre­nør­sel­skab i Grind­sted. Selv var hun an­sat hos Le­go.

Der er op­ret­tet fle­re døds­an­non­cer for Lis Ni­ko­la­j­sen, og på face­book­si­den ’døds­an­non­cer.dk’ har fle­re per­so­ner valgt at skri­ve et lil­le min­de­ord.

»Det bli­ver al­drig det sam­me at mø­de på ar­bej­de, når du ik­ke er her me­re med dit al­tid gla­de smil og go­de hu­mør,« skri­ver en ar­bejds­kol­le­ga fra le­ge­tøjs­kon­cer­nen.

»Lis, du var en sjov og dej­lig per­son at va­e­re sam­men med. Vi har haft rig­tig man­ge sjove ti­mer sam­men. Du blev for tid­ligt re­vet va­ek fra di­ne ka­e­re,« ly­der det i et an­det min­de­ord til den af­dø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.