Mindst 70 dra­ebt af selv­mord­s­bom­be

BT - - NYHEDER -

PAKI­STAN En selv­mord­s­bom­be har dra­ebt mindst 70 og sår­et om­kring 40 an­dre på et ho­spi­tal i Ba­lu­chi­stan­provin­sen i Paki­stan, hvor en grup­pe men­ne­sker var sam­let ef­ter dra­bet på en frem­tra­e­den­de ad­vo­kat. Det si­ger Noor Ah­med, som er over­la­e­ge på det ram­te ho­spi­tal.

Is­la­misk Stat har ta­get skyl­den for an­gre­bet, skri­ver det ty­ske nyheds­bu­reau dpa.

Blo­di­ge bil­le­der fra ste­det vi­ser dø­de men­ne­sker lig­gen­de på jor­den. Cho­ke­re­de men­ne­sker gra­e­der og trø­ster hin­an­den mel­lem blod­pø­le og knust glas.

Eks­plo­sio­nen ske­te i Qu­et­ta, da ad­vo­ka­ter og jour­na­li­ster samt fa­mi­lie og ven­ner til den dra­eb­te ad­vo­kat, Bilal Anwar Ka­si, var sam­let på ho­spi­ta­let for at sør­ge, op­ly­ser kil­der og lo­ka­le em­beds­ma­end. Skudt uden for sit hjem Ka­si blev tid­li­ge­re på da­gen skudt og dra­ebt af ukend­te ger­nings­ma­end uden for sit hjem, da han var ved at ta­ge på ar­bej­de, si­ger øjen­vid­ner.

En højt­stå­en­de em­beds­mand i by­sty­ret i Qu­et­ta sag­de tid­li­ge­re, at og­så to ka­me­ra­ma­end er blandt de dra­eb­te. De be­fandt sig på ho­spi­ta­let for at rap­por­te­re om den frem­tra­e­den­de ad­vo­kats død.

Qu­et­ta er ho­ved­by i Ba­lu­chi­stan, en provins i det syd­ve­st­li­ge Paki­stan, der gen­nem no­gen tid har va­e­ret pra­e­get af sek­te­risk vold mel­lem sun­ni- og shi­amus­li­mer samt et se­pa­ra­ti­stisk op­rør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.