Le­to og kvin­der­ne

BT - - KULTUR -

Navn: Ja­red Le­to Født: 26. de­cem­ber, 1971 Fø­de­sted: Bos­si­er Ci­ty, Lou­i­si­a­na, USA Er­hverv: Sku­e­spil­ler, mu­si­ker og for­san­ger i ban­det 30 Seconds to Mars Kendt for: Tv-se­ri­en ’My So-cal­led Li­fe’ fra 1994, hvor han slog igen­nem som ’bad boy’ Jor­dan Ca­ta­la­no. Be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge film: Ak­tu­el i: JA­RED LE­TO Le­to har da­tet ad­skil­li­ge ken­dis­ser. Han var for­lo­vet med Ca­meron Di­az fra 2000 til 2003. Har va­e­ret ka­e­re­ste med Scar­lett Jo­hans­son, Lupi­ta Ny­ong’o og Pa­ris Hilt­on. Har haft kor­te for­hold med Lindsay Lo­han, Katy Per­ry og Miley Cyrus. Den trans­seksu­el­le san­ger og sku­e­spil­ler Alex Arquet­te (’Last Exit to Brook­lyn’ og ’The Wed­ding Sin­ger’) blev en­gang in­ter­viewet af ma­ga­si­net Fron­ti­ers:

»Jeg har haft sex med Ja­red Le­to, den­gang jeg op­t­rå­d­te som mand. Og, den er ik­ke ale­ne mas­siv; den er som en pra­e­to­ri­ansk vagts hjelm.«

Det har fle­re gan­ge va­e­ret frem­me, at Le­to fora­e­re­de si­ne med­spil­le­re i ’Su­i­ci­de Squad’ sa­e­re ga­ver. Ja­pan­ske Ka­ren Fukuha­ra, der spil­ler sam­men med ham i filmen, forta­el­ler, at hun har mod­ta­get ga­ver fra Le­to – alt fra se­xle­ge­tøj til schweizer­k­ni­ve.

»Jeg fik mit (livs) før­ste po­r­noblad af Mr. J (Ja­red Le­to, red.). Jeg fik ham til at sig­ne­re det som The Jo­ker,« si­ger hun til Di­gi­tal Spy. Se­x­film i New York Iføl­ge film­sel­ska­bet gør Ja­red det som en del af for­be­re­del­ser­ne til rol­len.

Som et for­svar for fri­heds­ret­tig­he­der­ne har 30 Seconds To Mars pro­du­ce­ret en form for se­x­film, der fo­re­går i New York. Tit­len er ’Hur­ri­ca­ne’. Filmen va­rer ba­re 10 mi­nut­ter.

En kvin­de skrev i det so­ci­a­le me­die Tum­blr, at hun var ble­vet vold­ta­get af Le­to, da hun var groupie for hans band 30 Seconds To Mars.

»Jeg føl­te det, som om jeg var ved at bli­ve vold­ta­get, og ik­ke en­gang at jeg ’spil­le­de vold­ta­egt’. I hans sind vir­ke­de det, som om han tro­e­de, han var ved at ski­de vold­ta­ge mig. Det var me­get un­der­ligt,« skri­ver hun iføl­ge com­temp­tor.com.

Fra et langt ind­la­eg fra en kvin­de, der be­gynd­te at ha­ve sex med Le­to, da hun var syt­ten:

»Ja­red var min før­ste af man­ge seksu­el­le op­le­vel­ser, og jeg for­try­der det hel­hjer­tet i dag. Han tvang mig til at fo­re­ta­ge seksu­el­le hand­lin­ger med ham, og han var helt us­le­ben og in­si­ste­ren­de. Når han var unød­ven­digt rå, og da jeg for­tal­te ham det, stop­pe­de han ik­ke. Han gri­ne­de ad mig.«

Der er al­drig rejst en sag mod Le­to. Han har fle­re gan­ge ge­ne­relt ta­get af­stand fra over­greb mod kvin­der.

’The Thin Red Li­ne’ (1998), ’Requiem for a Dream’ (2000), ’Ame­ri­can Psy­cho’ (2000), ’Dal­las Buy­ers Club’ (2013)

’Su­i­ci­de Squad’, 11.8.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.